Расписани ИПАРД јавни позиви. Кликните за више информација.
  IPARD
IPARD IPARD IPARD
ipard
ipard
ipard srbija
 
________________________________________________________________________________________________________________
 

ИПАРД II ПРОГРАМ ЕУ
МЕРА 1
- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава -

____________________________________________________________________________________________________________________

1. Ко може да конкурише

Инвестиције у следеће секторе:

 • млека
 • меса
 • воћа и поврћа
 • осталих усева

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном  статусу и то:

1

физичко лице

носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2

предузетник

1) уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;

 

2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;

 

3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева. 

 

3

привредно друштво

1) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;

2) је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

4) није члан холдинга или концерна.

4

земљорадничка задруга

 

ОПШТИ УСЛОВИ
(неопходни за конкурисање)

1

Да подносилац захтева нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода

2

Да има пребивалиште, односно седиште на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;

3

Да се инвестиција налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;

4

Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5

Да су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције у његовом власништву или да постоји Уговор о закупу од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката

6

Да није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;

7

Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;

8

Да има три прикупљене понуде за набавку инвестиције, за вредност већу од 20.000 евра
односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 20.000 евра, а које су важеће на дан подношења захтева (за опште трошкове који су настали раније доставља се рачун)

9

Да се инвестиција односи на производњу пољопривредних производа датих у  Листа пољопривредних производа

10

Да носилац пољопривредног газдинства или стручно лице одговорно за процес производњетва (за предузетника, задруге и привредно друштво) поседује искуство, односно знање  у области пољопривреде,  и то:

(1) средњошколско образовање у области пољопривреде и/или ветерине, или
(2) да је уписан у својству носиоца или члана пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године, или
(3) радно искуство у периоду од три године у области пољопривреде, или
(4) високу стручну спрему, или
(5) средњошколско образовање и изјаву да ће похађати обуку у минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сектору до подношења захтева за исплату;

11

Да је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника;

12

Да роба која је предмет набавке потиче из прихватљивих земаља (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)

Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, бивша Југословенска Република Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.

13

Да роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)

14

Да за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

15

Да за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму. 

16

Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има дозволу за употребу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката

17

Ако је предмет захтева инвестицијa за производњу енергије из обновљивих извора

Подносилац мора да:
1) енергију из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу на газдинству;
2) пројектована годишња производња енергије из постројења које је предмет захтева не прелази вредност од 120% годишњег просека потрошње укупне топлотне и електричне енергије на газдинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако овим правилником није другачије одређено;
3) вишак производње електричне енергије из постројења  које је предмет захтева а који се предаје мрежи на годишњем нивоу, није већи од утврђене укупне просечне годишње топлотне и електричне енергије на газдинству.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:


СЕКТОР МЕСА

1

у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

2

Укупни капацитет објекта:
од 20 до 1.000 говеда
од 150 до 1.000 оваца или коза
од 30 до 400 крмача,
од 100 до 10.000 товних свиња
од 4.000 до 50.000 бројлера по турнусу.

 

Подносилац које има објекат капацитета:
више од 1.000 говеда или
више од 1.000 оваца и коза или
више од 10.000 свиња или
више од 50.000 бројлера по турнусу

Остварује право на  одобравање пројекта само за:
1) изградњу и/или реконструкцију складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака;
2)  инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

СЕКТОР МЛЕКА

1

Да је подносилац власник животиње која је предмет захтева, која је обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

 

2

У Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којем се држе или узгајају);

3

је власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства;

4

има од 20 до 300 млечних крава.

Лице које има више од 300 млечних крава

Остварује право на  одобравање пројекта само за:
1) инвестиције у изградњи и/или реконструкцији складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака;
2) инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

СЕКТОР ВОЋА

1

Да подносилац захтева у Регистру има уписано:

 • од 2 ha до 20 ha јагодастог воћа
 • или од 5 ha до 100 ha другог воћа

предмет инвестиције мора бити везан за производњу тог воћа.

СЕКТОР ПОВРЋА

1

Да подносилац захтева  у Регистру има уписано поврће у складу са шифарником биљне производње

2

Да у Регистру има уписано:

 • од 0.5 ha до 5 ha поврћа у заштићеном простору
 • или од 3 ha до 50 ha поврћа на отвореном простору.

ОСТАЛИ УСЕВИ

1

Да подносилац захтева у Регистру има пријављене културе под осталим усевима у складу са шифарником биљне производње

2

ако има од 2 ha до 50 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима;

 • набавку трактора снаге мотора до 100 kW
 • изградњу и опремање објеката за складиштење

ако има од 50 до 100 ha  пољопривредног земљишта под осталим усевима;

 • набавку опреме, машина и механизације за пољопривредну производњу осим комбајна и трактора
 •  изградњу и опремање објеката за складиштење

ако има више од 100 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима.

 • изградњу и опремање објеката за складиштење

НАБАВКА ТРАКТОРА
(може се набавити само један током трајања ИПАРД програма)

СЕКТОР МЕСА

1

до 60 киловата (kW)

ако има објекат капацитета од 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу,

2

до 70 киловата (kW)

    ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по турнусу,

3

до 80 киловата (kW)

ако има објекат капацитета:
од 20 до 40 грла говеда,
односно од 30 до 1000 грла свиња,
односно од 150 до 400 грла оваца или коза,

4

до 100 киловата (kW)

ако има објекат капацитета:
од 40 до 1.000 грла говеда,
односно од 1.000 до 10.000 грла свиња,
односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза,
односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу;

СЕКТОР МЛЕКА

1

до 80 киловата (kW)

од 20 до 50 грла млечних крава,

2

до 100 киловата (kW)

од 50 до 300 грла млечних крава;

СЕКТОР ВОЋА

1

до 60 киловата (kW)

ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 2 до 10 ha

2

до 80 киловата (kW)

ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 10 до 50 ha,

3

до 100 киловата (kW)

ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ha;

СЕКТРО ПОВРЋА

1

до 40 киловата (kW)

ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ha

2

до 80 киловата (kW)

ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 2 до 10 ha,

3

до 90 киловата (kW)

ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 10 до 30 ha,

4

до 100 киловата (kW)

ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 30 до 50 ha;

ОСТАЛИ УСЕВИ

1

до 80 киловата (kW)

ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 2 до 20 ha

2

до 100 киловата (kW)

ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 20 до 50 ha

 

 

2. Износ и предмет донација

 

Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:
1) за сектор воћа, сектор поврћа и сектор осталих усева у износу од 5.000 до 700.000 евра;
2) за сектор млека и сектор месо у износу од 5.000 до 1.000.000 евра.

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 1.500.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма.

Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањене за износ ПДВ-а, и то:
1) 60% од укупних прихватљивих трошкова
2) 65% од укупних прихватљивих трошкова - ако је корисник лице млађе од 40 година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта;
3) 70% од укупних прихватљивих трошкова - ако је место инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.
За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама ИПАРД подстицаји се утврђују  у додатном износу од 10% преко процентуалног износа из става 1. овог члана.

Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:

 1. порезе, укључујући ПДВ;
 2. царине, увозне и друге дажбине;
 3. куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;
 4. казне, финансијске пенале и судске трошкове;
 5. трошкове  пословања;
 6. половну механизацију и опрему;
 7. банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;
 8. трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;
 9. доприносе у натури;
 10. трошкове одржавања, амортизације или закупа;
 11. набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;
 12. набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.

 

 

3. Пријављивање за донације

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за пријаву

1

Захтев за одобравање пројекта

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву. Захтев се може поднети за једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова у оквиру једног сектора.

2

Пословни план који показује економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода кроз пословни план.

- до 50.000 евра - Једноставан пословни план
- преко 50.000 евра - Сложен пословни план

3

Доказ о стручној спреми или радном искуству у области пољопривреде

 • сведочанство средње школе из области пољопривреде и/или области ветерине, или
 • диплому установе високог образовања или
 • уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору који прати пријава и одјава на обавезно социјално осигурање или
 • потврду о стручном оспособљавању за пољопривредно занимање,
 • сведочанство средње школе и изјава о похађању обуке у минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сектору која ће се обавити  пре  подношења захтева за исплату;

4

Понуда:   -       1 понуда до 20.000 ЕУР

 • 3 понуде до 20.000 ЕУР

5

Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе

6

Уверење о измиреним доспелим  обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе.

7

Сертификат о органској производњи

није обавезно – доприноси биљем рангирању Пријаве

ДОДАТНО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА, ЗАДРУГУ, ПРИВРЕДНО  ДРУШТВО

1

Извод из АПР-а

2

Финансијску картицу основних средстава на дан 31. децембар претходне године у односу на годину  у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта.

ДОДАТНО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ БОДИ ПРОСТО КЊИГОВОДСТВО И ИДИВИДУАЛНИ ПОЉОПРИВРЕДНИК КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЉИГЕ

1

биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој се подноси захтев;

2

порески биланс-ПБ2 за претходну финансијску годину у односу на годину у којој се подноси захтев.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ

1

Доставља се и претходна студија изводљивости или студија оправданости у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству образложену рачунима и осталим документима о потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне енргије, сировина за производњу енергије за инвестиције у обновљиве изворе енергије.
У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи енергије у претходне три године из става 3. овог члана, или се пројектом планира значајно повећање потрошње енергије у наредном периоду због повећања обима производње на пољопривредном газдинству, за прорачун просечне потрошње електричне енергије и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству, узимају се у прорачун они подаци о потрошњи енергије који стоје на располагању, за период који не може бити мањи од годину дана и на ту вредност се додају пројектоване вредности потрошње енергије нових постројења.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА

1

извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно  препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.

2

Ако подносилац захтева није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром, са роком важења од најмање 10 година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

3

За инвестиције у изградњу објеката доставља се и пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, као и грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова.

После административне обраде захтева за одобравање пројекта Управа врши проверу испуњености прописаних услова контролом на лицу места у складу са законом који уређује пољопривреду и рурални развој.

                Управа у зависности од врсте инвестиције, у извештају сачињеном током контроле на лицу места у фази одобравања пројекта, упознаје подносиоца захтева да најкасније 10 дана пре извођења радова или испоруке опреме  обавести  Управу о извођењу скривених  радова.

 

4. Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

 

Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за меру инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Листа прихватљивих трошкова по секторима

2. ОПШТИ ТРОШАК

2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде;
2.2. Трошкови израде студије о процени утицаја на животну средину;
2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услуге);
2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови.

 

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

4.1. Припремни радови
4.2. Рушење и демонтажа
4.3. Земљани радови
4.4. Бетонски радови
4.5. Армирано-бетонски радови
4.6. Инсталатерски радови
4.7. Столарски радови
4.8. Зидарски радови
4.9. Изолациони радови
4.10. Кровнопокривачки радови
4.11. Готове конструкције и елементи

5.2. ЗАНАТСКИ РАДОВИ

5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Паркетарски радови
5.10. Молерски радови и тапацирање
5.11. Фасадни радови

6. МОНТАЖНИ РАДОВИ

6.1. Електро-инсталациони радови
6.2. Водоводни и канализациони радови
6.3. Гасне инсталације
6.4. Инсталације централног грејања

8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ

8.1. Уређење екстеријера
8.2. Изградња унутрашњих путева
8.3. Потпорни и заштитни зидови
8.4. Асфалтирање

 

1.1. СЕКТОР МЛЕКА

1.1.1. Изградња

1.1.1.1. Изградња објеката за смештај музних крава, укључујући просторе за мужу (измузишта), осемењавање, безбедно уклањање угинулих животиња, за држање телади и јуница, простор за смештај машина и опреме, производа животињског порекла, складиште за простирку, просторе за инсталацију вентилације, климатизацију, грејање, пратеће енергетске објекте, укључујући изградњу и/или реконструкцију дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем

1.1.1.2. Изградња објеката на фарми за чување хране за стоку са пратећом опремом

1.1.1.3. Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

1.1.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дренажних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних система на фарми (коришћење агрегата, укључујући софтвер)

1.1.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом

1.1.1.6. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за коришћење на фарми (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу, постројења на биогас),

1.1.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру фарме

1.1.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)

1.1.2. Опрема
1.1.2.1. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације

1.1.2.2. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

1.1.2.3. Опрема за обраду и паковање стајњака

1.1.2.4. Подне решетке

1.1.2.5. Опрема за лежишта, боксове и халтере

1.1.2.6. Завесе за затварање пролаза у шталама

1.1.2.7. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)

1.1.2.8. Опрема за тељење, као и опрема за смештај телади (боксови)

1.1.2.9. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке

1.1.2.10. Опрема за идентификацију животиња и чување података

1.1.2. 11. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање животиња

1.1.2.12. Опрема за третман папака

1.1.2.13. Системи за прскање током летњих врућина

1.1.2.14. Четке за самочишћење говеда

1.1.2.15. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја

1.1.2.16. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња

1.1.2.17. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом

1.1.2.18. Опрема за спречавање загађења ваздуха

1.1.2.19. Инвестиције у инсталације за обновљиву енергију за потрошњу на газдинству: посебно за соларну енергију, постројења на биомасу и котлове за сагоревање биомасе, постојења за биогас.

1.1.2.20. Опрема за превенцију ширења и контролу болести

1.1.2.21. Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање, укључујући алармни систем с генератором

1.1.2.22. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

1.1.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)

1.1.2.24. Специјализована возила за транспорт сировог млека

 

1.2. СЕКТОР МЕСА

1.2.1. Изградња

1.2.1.1. Изградња објеката за тов и смештај стоке, укључујући објекте за осемењавање, чекалишта, прасилишта, одгајивалишта, товилишта, објекте за гајење);  објекти за смештај подмлатка; објекти за безбедно одлагање угинулих животиња; објекти за складиштење машина и опреме, производа животињског порекла и простирке; објекти за инсталацију опреме за вентилацију, климатизацију и грејање; изградња подршке енергетским постројењима, укључујући и изградњу и/или реконструкцију водовода (укључујући бунаре); гас, струју (укључујући и употребу агрегата) и канализациони систем 

1.2.1.2. Изградња објеката за чување сточне хране са пратећом опремом

1.2.1.3. Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

1.2.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дренажних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних система на газдинству (коришћење агрегата; укључујући софтвер)

1.2.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом

1.2.1.6. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу, посторјења за биогас)

1.2.1.7. Изградња унутрашње мреже путева и паркинг места у оквиру фарме (простор у власништву газдинства)

1.2.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)

Опрема
1.2.2.1. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

1.2.2.2. Опрема за обраду и паковање стајњака

1.2.2.3. Подне решетке

1.2.2.4. Опрема за лежишта, боксове и халтере

1.2.2.5. Опрема за прасилишта, одгајивалишта, товилишта, просторе за крмаче (чекалишта)просторе за вепрове, објекте за осемењавање, и опрема за прашење

1.2.2.6. Завесе за затварање пролаза у штали/стаји

1.2.2.7. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)

1.2.2.8. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке

1.2.2.9. Опрема за идентификацију животиња и чување података

1.2.2.10. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање животиња

1.2.2.11. Опрема за третман папака

1.2.2.12. Системи за прскање током летњих врућина

1.2.2.13. Четке за самочишћење говеда

1.2.2.14. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја

1.2.2.15. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња

1.2.2.16. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом

1.2.2.17. Опрема за спречавање загађења ваздуха

1.2.2.18. Инвестиције у инсталације за производњу енергије из обновљивих извора за потрошњу на фарми: посебно за соларну енергију, постројења на биомасу и котлове за сагоревање биомасе, постројења на биогас

1.2.2.19. Опрема за превенцију ширења болести и контролу болести

1.2.2.20. Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање (укључујући инкубаторе и „вештачку квочку“ за живинарнике), укључујући алармни систем с генератором

1.2.2.21. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези

1.2.2.22.Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

1.2.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)

 

1.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА

1.3.1. Изградња

1.3.1.1. Изградња стакленика и пластеника (објекти прекривени стаклом и/или пластиком – само полиетиленска фолија минимум 200 микрона) за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, укључујући простор за инсталацију вентилације, климатизације и грејања, укључујући алармни систем са агрегатом; резервоари за воду и објекти за системе за наводњавање

1.3.1.2. Изградња објеката за складиштење (укључујући ULO хладњаче) воћа, поврћа, цвећа и расада с објектима за сортирање, паковање и обележавање, укључујући системе за снабдевање водом, гасом, струјом (укључујући и алармни систем са генератором) и канализациони систем

1.3.1.3. Изградња система за наводњавање, укључујући и микро-резервоаре , копање бунара, регулацију водозахвата који користе подземне воде (црпљење воде из извора, бунара) и површинске воде (из река, језера и акумулација), укључујући куповину пумпи, цеви, вентила и распрскивача

1.3.1.4. Изградња система противградне заштите у воћњацима на газдинству: стубови, анкери, каблови, жице, капе, везови, стеге, мреже, укључујући и рачунарску опрему

1.3.1.5. Изградња ограда око засада/газдинства

1.3.1.6. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), постројења за биогас

1.3.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву газдинства

1.3.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља)

Опрема и механизација
1.3.2.1. Опрема за управну зграду са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља)
1.3.3. Опрема за стакленике и пластенике, и објекте за производњу воћа, поврћа, цвећа и расада
1.3.3.1. Опрема и уређаји за наводњавање, укључујући пумпе, црева, распршиваче/капаљке, систем за филтрирање, систем за фертилизацију са водорастворивим ђубривима (ђубрење), пипете, уређаји за намотавање црева

1.3.3.2. Опрема за опрашивање биљака

1.3.3.3. Опрема за додатно осветљење и засењивање

1.3.3.4. Опрема и уређаји за припрему земљишта и супстрата

1.3.3.5. Опрема и уређаји за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

1.3.3.6. Опрема и уређаји за системе за хидропоничну производњу

1.3.3.7. Опрема и уређаји за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата

1.3.3.8. Опрема за обогаћивање угљен-диоксидом

1.3.3.9. Опрема и уређаји за одржавање посебних микроклиматских услова, вентилацију, климатизацију и грејање, алармни системи укључујући и генератор, системи за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем, као и рачунарска опрема и софтвер за контролу грејања, вентилације,бербу, прање, сортирање, класификацију, паковање и обележавање 

1.3.4. Опрема за бербу, сортирање, паковање и складиштење:
1.3.4.1. Системи за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

1.3.4.2. Опрема и уређаји за складишта (укључујући и ULO хладњаче)

1.3.4.3. Опрема и уређаји за хлађење/замрзавање

1.3.4.4. Посебна опрема за бербу воћа и поврћа 

1.3.4.5. Бокс палете и приколице за превоз и утовар

1.3.4.6. Линије и опрема за чишћење и прање

1.3.4.7. Линије и опрема за сушење и сушење замрзавањем (лиофилизација)

1.3.4.8. Линије и опрема за сортирање и калибрирање

1.3.4.9. Линије и опрема за паковање и обележавање

1.3.4.10. Опрема за дробљење, орезивање, сечење, сечење на листове и решетке за сечење

1.3.5. Опрема за системе противградне заштите у воћњацима: стубови, анкери, каблови, жице, капе, везе, спојнице, мреже, укључујући и рачунарску опрему
1.3.6. Опрема за ограђивање засада/газдинства
1.3.7. Опрема за системе за наводњавање: пумпе, црева, распрскивачи/распршивачи, систем за филтрирање, систем за фертилизацију са водорастворивим ђубривима (ђубрење), пипете, уређаји за намотавање црева и остала опрема за наводњавање
1.3.8. Опрема/механизација за заштиту од мраза
1.3.9. Инвестиције у инсталације за производњу енергије из обновљивих извора за потрошњу на фарми: посебно за соларну енергију, постројења на биомасу и котлове за сагоревање биомасе, постројења за биогас.

 

1.4. СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (ЖИТАРИЦЕ, УЉАРИЦЕ, ШЕЋЕРНА РЕПА)

   1. Изградња

1.4.1.1 Изградња објеката за утовар, узорковање, сушење и складиштење зрна (житарица и уљарица) на пољопривредном газдинству/домаћинству укључујући објекте за управљање сушарама и ограђивање објеката жицом.

1.4.1.2. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву газдинства

   1. Опрема и механизација

1.4.2.1. Опрема за утовар, узорковање, складиштење и сушење зрна жита и уљарица (колске ваге, истоварне рампе и улазни транспортери)

1.4.2.2. Унутрашња опрема за силосе

1.4.2.3. Екстрактори

1.4.2.4. Складишни и излазни транспортери

1.4.2.5. Опрема за анализу услова складиштења и квалитета зрна

1.4.2.6. Стационарне и мобилне сушаре (са свим елементима и монтажом)

 

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ У ОКВИРУ МЕРЕ

10. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ

10.1. Пољопривредна механизација

10.1.1. Трактори до 100kW
10.1.2. Остала механизација (искључујући житне комбајне)

10.2. Прикључне пољопривредне машине

10.2.1. Машине за примарну обраду земљишта

10.2.2. Машине за допунску обраду земљишта

10.2.3. Машине за ђубрење земљишта

10.2.4. Машине за сетву

10.2.5. Машине за садњу

10.2.6. Машине за заштиту биља

10.2.7. Машине за жетву

10.2.8. Машине за транспорт

 

 

МАКСИМАЛНА СНАГА ТРАКТОРА ПО СЕКТОРИМА
И ВЕЛИЧИНИ/КАПАЦИТЕТУ

Врста пољопривредне производње

Површина (у ha)

Максимална снага (kW)

 

Воћарство

2-10

60 kW (81 HP)

10-50

80 kW (108 HP)

50-100

100 kW (136 HP)

 

Повртарство

0,5-2

40 kW (54 HP)

2-10

80 kW (108 HP)

10-30

90 kW (122 HP)

30-50

100 kW (136 HP)

Житарице, уљарице, шећерна репа

2-20

80 kW (108 HP)

20-50

100 kW (136 HP)

Врста пољопривредне производње

Обим - капацитет (број грла)

Максимална снага (kW)

Сточарство – музне краве

20-50

80 kW (108 HP)

50-300

100 kW (136 HP)

Говедарство

20-40

80 kW (108 HP)

40-1,000

100 kW (136 HP)

Свињарство

100-1,000

80 kW (108 HP)

1,000-10,000

100 kW (136 HP)

Овчарство/козарство

150-400

80 kW (108 HP)

400-1,000

100 kW (136 HP)

Живинарство

4,000-20,000

60 kW (81 HP)

20,000-40,000

70 kW(95 HP)

40,000-50,000

100 kW (108 HP)

 


 

 

5. Листа прихватљивих пољопривредних производа

Број у Бриселској номенклатури

            Опис производа

Поглавље 1   

Живе животиње

Поглавље 2   

Месо и јестиви кланични производи

Поглавље 3

Рибе и ракови, шкољке

Поглавље 4   

Млеко и други млечни производи; јаја живине; природни мед

Поглавље 5   

           

05.04  

Црева, бешике и желуци животиња (осим риба), цели и њихови комади

05.15

Производи животињског порекла који нису споменути нити укључени на другом месту; мртве животиње из поглавља 1 или 3, неупотребиве за људску исхрану:

Поглавље 6   

Живо дрвеће и друге биљке; луковице, корење и слично; резано цвеће и украсно лишће

Поглавље 7   

Јестиво поврће, неко корење и гомољи

Поглавље 8

Јестиво воће и орашасти плодови; коре агрума, диња и лубеница

Поглавље 9

Кафа, чај, зачини, искључујући мате чај (тарифни бр 09.03)

Поглавље 10

Житарице

Поглавље 11

Производи млинске индустрије; слад; шкроб; инулин; глутен

Поглавље 12

Уљано семење и плодови; разно зрневље, семење и плодови; индустријско и лековито биље; слама и сточна храна

Поглавље 13 

           

искључујући 13.03

Пектин

Поглавље 15

                       

15.01

Прерађена свињска маст (укључујући сало) и живинска маст

15.02  

Непрерађена лој говеда, оваца или коза, и произведи ових лојева

15.03

Стеарин из свињске масти, уље из свињске масти, олеостеарин, олео уље и уље из лоја, неемулговани, немешани нити на други начин обрађени

15.04  

Масти и уља риба и морских сисара, рафинирани или нерафинирани

15.07

Стабилна биљна уља, течна и чврста, сирова, рафинирана или пречишћена

15.12  

Масти и уља животињског или биљног порекла, хидрогенизовани рафинисани или нерафинисани, али даље необрађени

15.13.

Маргарин, имитација сала и друге јестиве масти

15.17  

Остаци добијени при преради масних састојака или воскова животињског или биљног порекла

Поглавље 16

            Прерађевине меса, риба, ракова, шкољки

Поглавље 17 

 

17.01

Шећер шећерне репе и шећерне трске, чврст

17.02  

Остали шећери; шећерни сирупи; вештачки мед (мешан или не са природним медом); карамел

17.03  

Меласе, обезбојена или не

17.05(*)          

Ароматиовани или обојени шећери, сирупи и меласа (укључујући ванилин шећер или ванилин), уз изузетак воћног сока с додатком шећера у било којој размери

Поглавље 18 

 

18.01  

Какао у зрну, цели или ломљени, сирови или пржени

18.02  

Љуске, коре, опне и отпаци какаа

Поглавље 20

Производи поврћа, воћа или осталих делова биљака

Поглавље 22 

 

22.04  

Комина грожђа, у ферментацији, или са заустављеним врењем без додавања алкохола

22.05

Шира; комина грожђа чија је ферментација заустављена додатком алкохола

22.07  

Остала ферментисана пића (нпр. јабуковача, крушковача, медовина)

искључујући 22.08(*)
искључујући 22.09(*)

Етил алкохол или неутрални алкохоли, денатусан или не, било које јачине, добијен из пољопривредних производа наведених у Анексу 1, искључујући ликере, остала алкохолна пића и сложени алкохолни препарати (познати као »концентровани екстракти«) – за употребу у производњи пића

22.10

Сирће и сирћетне замене

Поглавље 23

Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; припремљена животињска храна

Поглавље 24 

 

24.01  

Непрерађени дуван, дувански отпаци

Поглавље 45 

 

45.01

Природна плута, необрађена, дробљена, гранулирсана или млевена; отпаци  плуте

Поглавље 54 

 

54.01

Лан, сиров или прерађен, али непреден; ланена кучина и отпаци (укључујући отпадну пређу и цепане текстилне материјале)

Поглавље 57 

 

57.01

Права конопља (Cannabis sativa) сирова или прерађена, али непредена; кучина и отпаци конопље (укључујући отпадну пређу и цепане  текстилне материјале)

 

 

6. Бодовање и рангирање пријава

БОДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ

10 БОДОВА

ако је подносилац захтева земљорадничка задруга или ако је подносилац захтева члан земљорадничке задруге.

15 БОДОВА

јесте  женског пола;

јесте лице млађе од 40 година;

за одобравање пројекта у сектору млека има до 50 млечних крава;

за одобравање пројекта у сектору меса има капацитет објекта до 100 говеда и/или до 500 оваца и коза и/или или до 1.000 свиња.

20 БОДОВА

ако је подносилац захтева сертификован за органску производњу.

25 БОДОВА

ако се место инвестиције налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Ако подносилац захтева испуњава више критеријума бодови се сабирају.
Ако постоји више захтева са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев.

Ако је административном провером и контролом на лицу места утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства, директор Управе РЕШЕЊЕМ одобрава пројекат.

 

 

 

7. Измене одобреног пројекта

                После доношења решења о одобравању пројекта а најкасније  30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта корисник ИПАРД подстицаја може поднети захтев за измену одобреног пројекта:

 • ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;
 • ако се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за исплату, из оправданих разлога;
 • ако реализација одобреног пројекта нија могућа или није економски оправдана услед:
 • више силе
 • немогућности добављача да обезбеди производе и услуге
 • промене прописа
 • увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.

                Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.
Измене пројекта морају бити у складу са општим и посебним условима за одобравање пројеката прописаним овим правилником.

8. Услови за исплату и поступак исплате

               

Неопходни услови за остваривање права на
исплату ИПАРД подстицаја

1

је реализовао инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом о измени пројекта;

2

је инвестиција реализована безготовинским плаћањем;

3

нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;

4

нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5

пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће прописане услове у области заштите животне средине, а за инвестиције у секторима меса и млека и прописане услове у области добробити животиња, као и да предметна инвестиција испуњава наведене услове уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи Републике Србије;  

6

је предмет инвестиције обележен на начин предвиђен овим правилником;

7

предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;

8

роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка ;

9

роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка

10

рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – за исплату

1

Рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта - оргинал

2

Отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист

3

доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;

4

Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције;

5

Јединствену царинска исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

6

Сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе - ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе (ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем  већа од 100 000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о пореклу робе;

7

Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева

8

уверење о измиреним доспелим  обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

9

Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја; 

10

Потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја - ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине

11

акт органа надлежног за послове заштите биља којим се доказује да пољоприврено газдинство испуњава прописане услове у области средстава за заштиту биља, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области средстава за заштиту биља прописане прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије у сектору воћа и у сектору поврћа;

12

Акт надлежног органа о испуњености техничких и технолошких услова објеката за животињске отпатке и погона за прераду и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору меса у складу са посебним прописом;

13

Акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољоприврено газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине у складу са законом којим се уређује процена утицаја на животну средину и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије ако је корисник ИПАРД подстицаја предузетник,  привредно друштво или земљорадничка задруга.

14

Акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава услова у погледу добробити животиња  као и да предметна инвестиција испуњава услове у погледу добробити животиња прописане ЕУ прописима са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека и меса;

15

Потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

За предузенике/правна лица/задруге

16

Извод из АПР-а

ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА

17

Извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно  препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.

ИЗГРАДЊА

18

 1. употребна дозвола;
 2. уговор са овлашћеним извођачем радова за инвестиције у изградњу објекта;
 3. грађевинска књига, односно друга прописана документација у складу са прописима којим се уређује планирање и изградње за инвестиције у изградњу објекта
 4. окончана ситуација за изведене радове за инвестиције у  изградњу објекта.

ТРАКТОР ИЛИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ТРАНСПОРТНО ВОЗИЛО

19

фотокопију саобраћајне дозволе на име корисника подстицаја.

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За подносиоце захтева који су дали изјаву о похађању обуке, достављају и потврду о завршеној обуци.

Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник подстицаја доставља изјаву од добављача да је испоручена роба нова.

Корисници подстицаја који су у систему двојног књиговодства, достављају и копију картице основних средстава за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта (оверено печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица) као и копију картице основних средстава заједно са Закључним листом издатим  на датум подношења захтева за исплату (оверено печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица).

За инвестиције у системе за наводњавање на површини преко 1 ha, поред документације из ст. 1-2. овог члана, корисник подстицаја доставља и водну дозволу.

                За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије (ЕЦБ), исказаном на шест (6) децимала у месецу у којем је поднет захтев за исплату и ту вредност уписује у захтеву за одобравање исплате.

                Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.
Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.
Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.
После административне обраде захтева за одобравање исплате Управа врши проверу испуњености прописаних услова у складу са овим правилником, контролом на лицу места на начин и поступак који је уређен посебним прописом – РЕШЕЊЕМ:

После исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контролом на лицу места да ли прималац средстава наменски користи предмет инвестиције као и да ли се придржава других обавеза у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

 

9. Обележавање предмета инвестиције

 

Сва улагања која су суфинансирана у оквиру ИПАРД програма треба да садрже информације о улози, односно суфинансирању од стране Европске уније, тј. ИПАРД  програма. Означавање инвестиције је обавеза примаоца у информисању јавности о улози Европске уније у спровођењу ИПАРД програма, али и промоцији позитивног доприноса Европске уније и националних фондова за рурални развој у Србији.
Поступак означавања инвестиције дефинисан је Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Европске уније под инструментом за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и Уредбом о спровођењу Европске комисије (ЕУ) 821/2014. Упутства за кориснике везане уз мере информисања и видљивости пројеката суфинансираних у оквиру ИПА фондова, заснивају се на приручнику Комуникација и видљивост за спољне активности ЕК и на Уредби ЕК 1974/2006.
Добијањем решења о додели бесповратних средстава, корисник уједно прихвата да његове информације као носиоца пројекта, називу пројекта као и износу јавног суфинансирања пројекта буду јавно објављене. Током спровођења операције, прималац обавештава јавност о подршци добијеној из фондова. Обавезе корисника дефинисане су у односу на износ јавне подршке.
1. За сваку операцију која се састоји од финансирања инфраструктурне или грађевинске операције за које укупна јавна подршка операције премашује 100.000 евра, током спровођења операције, корисник ће поставити, на месту лако видљивом за јавност, привремени билборд значајне величине.

  Пример 1
Привремени билборд (метална плоча; димензија                                                  2,40 m x 1,80 m).
Привремене табле садрже:
- слоган и лого Европске уније
- заставу Републике Србије
- напомена о фонду из којег је суфинансиран пројекат
Наведени садржај мора заузимати најмање 25% табле.
Преостали део привремене табле (75%) намењен је опису пројекта.

 

 

Минимално треба да садржи следеће елементе:
- Назив пројекта (операције)
- Назив корисника
- Вредност пројекта и износ ЕУ суфинансирања, изражено у динарима
- Период спровођења пројекта (од - до)

1. За сваку операцију која се састоји од куповине физичког објекта, финансирања инфраструктурне или грађевинске операције за које укупна јавна подршка премашује 100.000 евра, корисник ће најкасније у року од три месеца након завршетка операције и добијања потврде о завршеном улагању, поставити сталну плочу (најмање 0,5 m висине и 0,7 m ширине) или билборд (најмање 1,7 m висине и 2,4 m ширине) на месту лако видљивом за јавност.
Билборд и стална плоча наводе назив и главни циљ операције и истиче финансијску подршку коју пружа ЕУ (јасно назначено да је пројекат финансиран средствима из ИПАРД програма). Припремaју се у складу са техничким карактеристикама наведеним у релевантном акту за спровођење који је усвојен од стране Комисије. Треба да садржи: грб (лого) Уније и текст "Европска унија", заставу Републике Србије, напомену о фонду из којег је суфинансиран пројекат. Поменута информација ће обухватати најмање 25% билборда или плоче.
Стална плоча/билборд треба да остане на месту улагања пет (5) година од датума коначне исплате средстава наведеног у Потврди о завршеном улагању. Испуњавање ових уговорних обавеза провераваће контролори у контролама на лицу места. Уколико контрола на лицу места утврди да место улагања није прописно обележено, корисник средстава добија рок од највише 20 дана да дату неправилност исправи.
Уколико је истом кориснику суфинансирано неколико различитих улагања истовремено, тада трајна плоча за означавање улагања носи назив свих улагања, на пример: Изградња и опремање објекта суфинансирани су из претприступног програма Европске уније ИПАРД.

Моделе информативних плоча можете преузети са следећег линка:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

Фајлове који садрже графичка решења информационих плоча припремљених за штампу, можете преузети на интернет презентацији Управе за аграрна плаћања у делу намењеном ИПАРД програму.

Пример 2
Сталнa плоча на највидљивијем делу грађевине главни улаз или прочеље зграде (пластична плоча; димензија најмање 0,5 m x 0,80 m) за означавање улагања везаних уз изградњу.

 

 

 

 Пример 3
Билборд на видљивом месту, на пример улазу или прилазу објекту (метална плоча; димензија 1,7 m х 2,4 m ширине) за означавање улагања везаних уз реконструкцију.

 

 


Пример 4
Улагања у набавку опреме
За улагања у набавку опреме корисник је обавезан поставити сталну плочу на главни улаз грађевине у којој је постављена одговарајућа опрема која је суфинансирана ИПАРД средствима. Стална плоча за означавање улагања у набавку опреме (метална плоча; димензија 0,6 m x 0,80 m).

           

 

2. Када операција у оквиру ИПАРД програма резултира инвестицијом (нпр. на фарми или прехрамбеном предузећу), а укупна јавна подршка премашује 20.000 евра, прималац поставља плочу са обавештењем. Обавештајна плоча се такође поставља у просторијама локалних акционих група које финансира ЛЕАДЕР. Припремју се у складу са техничким карактеристикама наведеним у релевантном акту за спровођење који је усвојен од стране Комисије. Треба да садржи: грб (лого) Уније и текст „Европска унија”, заставу Републике Србије, напомену о фонду из којег је суфинансиран пројекат. Поменута информација ће обухватати најмање 25% билборда или плоче (погледати примере 2 и 4).
3. Током спровођења пројекта корисници су у обавези да обавештавају јавност о подршци добијеној из фондова:
а. стављањем на свој сајт, где такав сајт постоји, кратког описа операције, сразмерно нивоу подршке, укључујући његове циљеве и резултате и наглашавајући финансијску подршку Уније, период спровођења пројекта (од-до), контакт особе за више информација.
Елементи видљивости – лого (грб) Уније, текст: "Европска унија" и обавештење о релевантном фонду морају бити видљиви у оквиру подручја приказа дигиталног уређаја без потребе померања прозора. Лого Уније на интернет страницама приказује се у боји. Такође, на страну треба укључити везе на релевантне интернет странице.
б. постављањем, за операције које не спадају у тачке 1. и 2, најмање једног плаката са информацијама о пројекту (минимална величина А3), укључујући финансијску подршку Уније, на месту лако видљиво јавности, као што је улаз у објекат.
в. сваки документ, који се односи на спровођење операције која се користи за јавност или за учеснике, укључујући свако присуство или другу потврду, садржи изјаву о томе да је оперативни програм подржан од стране Фонда, односно фондова.
г. постављањем налепнице (најмање 8 cm висине и 15 cm ширине) на опрему и механизацију која је набављена уз подршку ИПАРД програма најкасније у року од месец дана након реализације инвестиције и добијања потврде о завршеном улагању. Налепница треба да буде јасно видљива, постављена на предњој или бочној страни опреме или механизације, на висини од 1,7 m. Налепнице треба да буду израђене по угледу на примере сталних плоча које смо дали у овом прилогу (пример 2 и 4), од ПВЦ материјала, премазане УВ заштитом високог сјаја. Налепнице треба да садрже натпис „Набавка опреме суфинансирана је из претприступног фонда ЕУ – ИПАРД” или „Набавка механизације суфинансирана је из претприступног фонда ЕУ – ИПАРД”. Фајлове, спремне за штампу, можете преузети на интернет презентацији Управе за аграрна плаћања у делу намењеном ИПАРД програму. Саветујемо корисницима да израде више налепница, јер је опрема а посебно механизација изложена атмосферским приликама.
Испуњавање ових уговорних обавеза провераваће контролори у контролама на лицу места. Уколико се контрола на лицу места утврди да место улагања није прописно обележено, корисник средстава добија рок од највише 20 дана да дату неправилност исправи.
Све активности информисања и комуникације морају укључити основне елементе видљивости везано уз ИПАРД фонд и садржати следеће елементе: - лого (грб/заставицу) Уније и текст ,,Европска унија” - Напомена о фонду који подржава пројекат: ,,Пројекат је суфинансирала Европска унија из ИПАРД програма”.

(1) грб (лого) Уније приказује се у боји у свим медијима, кад год је то могуће, а црно-бела верзија може се употребити само у оправданим случајевима (када је целокупни материјал у ц/б верзији);

(2) грб (лого) Уније увек је јасно видљив и на истакнутом месту. Место и величина логоа примерени су величини предметног материјала или документа;

(3) за мале промотивне материјале (USB, CD, оловка) довољно је укључити лого Европске уније и текст ,,Европска унија”.

 

Графичке норме за израду амблема Европске уније, дефиниција стандардних боја и спецификација фонтова

 

Image                 На небескоплавој подлози налази се круг од 12 златних петокраких звезда чији се кракови не додирују. Лого има облик плаве правоугаоне заставе чија је основица један и по пут дужа од странице. Дванаест златних звезда налази се на једнаким растојањима од невидљивог круга чије је средиште сециште дијагонала правоугаоника. Пречник круга једнак је трећини висине странице правоугаоника. Свака звезда има пет кракова који су на ободу невидљивог круга чији је пречник једнак 1/8 висине странице правоугаоника. Све су звезде усправне, тј. један је крак усправан, а два су крака у усправној линији под правим углом на вертикални руб правоугаоника. Круг је расподељен тако да су звезде распоређене као бројчаник на сату. Њихов је број непроменљив.

Прописане боје

Лого је у следећим бојама:

 • PANTONE REFLEX BLUE за површину правоугаоника
 • PANTONE YELLOW за звезде.

Четверобојни поступак
Ако се употребљава четверобојни поступак, направите две стандардне боје употребом 4 боја четверобојног поступка.

PANTONE YELLOW може се добити употребом 100% Process Yellow.
PANTONE REFLEX BLUE може се добити мешањем 100% Process Cyan и 80% Process Magenta.

 

Интернет

PANTONE REFLEX BLUE одговара боји мрежне палете RGB:0/51/153 (хексадецимални запис: 003399), a PANTONE YELLOW одговара боји мрежне палете RGB: 255/204/0 (хексадецимални запис: FFCC00).

 

Једнобојни поступак репродукције - ако користите црно, нацртајте црни правоугаоник и отисните црне звезде на белој подлози.

 

Ако користите плаво (Reflex Blue), употребите 100% Reflex Blue, а звезде нека буду у мат белој боји.

 

Репродукција на подлози у боји - ако не постоји друга могућност осим позадине у боји, правоугаоник нека има бели обруч чија ширина мора бити једнака 1/25 висине правоугаоника.

 

Лого Европске уније можете преузети са следећег линка: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en.

Спецификација фонтова

Типографски облици који се могу употребити на амблему Уније јесу следећи: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Курузив, подвучене варијације и тематски фонтови не употребљавају се. Положај текста у односу на амблем Уније не сме ни на који начин ометати амблем Уније. Величина фонта сразмерна је величини амблема. Боја фонта је плава „reflex blue”, црна или бела, у зависности од позадине. 

Одредба о језику

Садржај материјала намењен информисању и комуникацији везано уз пројекте треба да буде на српском језику. Уколико то жели, корисник може да креира материјале или поједине елементе видљивости на српском и енглеском језику.

 

http://www.ljubodraggrujic.com/my%20site/srpski/etalon/drzavna%20zastava%20RS%20konstrukcija.jpgГрафичке норме за израду обележја Републике Србије и дефиниција стандардних бојаa

Застава Републике Србије користи се као Државна застава и као Народна застава, са размерама 3:2 (дужина према висини). Државна застава јесте хоризонтална тробојка са пољима истих висина, одозго на доле: црвена, плава и бела, а преко свега је, центра помереног ка јарболу за 1/7 укупне дужине заставе - Мали грб. Мали грб јесте црвени штит на којем је, између два златна крина у подножју, двоглави сребрни орао, златно оружан и истих таквих језика и ногу, са црвеним штитом на грудима на којем је сребрни крст између четири иста таква оцила бридовима окренутих ка вертикалној греди крста. Штит је крунисан златном круном.
Прописане боје заставе РС

PANTONE RED 192 C     
PANTONE BLUE 280 C
PANTONE YELLOW 123 C

PANTONE RED може се добити употребом 90% Process Magenta, 70% Process Yellow, 10% Process Key
PANTONE BLUE може се добити мешањем 100% Process Cyan, 72% Process Magenta, 19% Process Key
PANTONE YELLOW може се добити мешањем 4% Process Cyan, 24% Process Magenta, 95% Process Yellow
BLACK може се добити  100% Process Key

Интернет

PANTONE RED одговара боји мрежне палете RGB:198/54/60
PANTONE BLUE одговара боји мрежне палете RGB: 12/64/118
PANTONE YELLOW одговара боји мрежне палете RGB: 237/185/46
BLACK одговара боји мрежне палете RGB: 33/35/30

 

 

 

     
ИНТЕРНИ ЛИНКОВИ
 
 
›› Почетна

›› ИПАРД II

›› Наша подршка клијентима

›› Мера 1

›› Мера 3

›› Мера 7

›› Kontakt
 

 

ДОКУМЕНТА
 
 
›› ИПАРД програм РС - СРБ

›› ИПАРД програм РС - ЕН

›› Правилник о одређивању подручја

›› Насеља у планинским областима

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 1

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 3
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
 
 
›› Референтна листа - СИМ ЦЕРТ д.о.о.

     
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
Адреса: Руђера Бошковића 19-a, Крушевац
Телефон: +381 37 403 118
Е-пошта: office@simcert.co.rs