ipard srbija ipard srbija

ipard ipard
 
________________________________________________________________________________________________________________
 

IPARD II PROGRAM EU
MERA 3
- Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva -

____________________________________________________________________________________________________________________

1. Ko može da konkuriše

Investicije u preradu i marketing u sledećim sektorima:

 1. mleka
 2. mesa
 3. voća i povrća.

1

preduzetnik

 1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
 2. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva. 

 

2

privredno društvo

 1. u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
 2. je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 3. nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
 4. nije član holdinga ili koncerna.

3

zemljoradnička zadrugaOPŠTI USLOVI
(neophodni za konkurisanje)

1.

Da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

2.

Da ima sedište na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;

3.

Da se investicija nalazi na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;

4.

Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5.

Da su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev za odobravanje projekta u njegovom vlasništvu ili na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

6.

Da nije preduzelo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;

7.

Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;

8.

Da ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije za vrednost veću od 20.000 evra, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 20.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta (za opšte troškove koji su nastali ranije dostavlja se račun)

9.

Da se predmetna investicija odnosi na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva datih u Listi poljoprivrednih proizvoda

10.

Da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom

11.

Da roba koja je predmet nabavke potiče iz prihvatljivih zemalja (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)

Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Linheštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.

12.

Da roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)

13.

Da se objekat koji je predmet investicije u sektoru mleka i mesa ne nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za bezbednost hrane (DG SANCO);

14.

Da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju, odnosno rešenje za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

15.

Da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.

16.

Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

17.

Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Podnosilac mora da:

 1. energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na poljoprivrednom gazdinstvu;
 2. projektovana godišnja proizvodnja energije iz postrojenja koje je predmet zahteva ne prelazi vrednost od 120% godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije na gazdinstvu, računato za period od prethodne tri godine, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno;
 3. višak proizvedene električne energije iz postrojenja koje je predmet zahteva, a koji se predaje mreži na godišnjem nivou, nije veći od utvrđene ukupne prosečne godišnje potrošnje toplotne i električne energije na gazdinstvu.

POSEBNI USLOVI:

                                                                                                    SEKTOR MLEKA              

1.

Da je upisano u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

2.

Da ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara.

SEKTOR MESA

1

Da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

2

Ako je podnosilac zahteva klanica ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

SEKTOR VOĆA

-

Nema posebnih uslova

 

2. Iznos i predmet donacija

 

Korisnik IPARD podsticaja ostvaruje pravo na IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:
                1) za sektor mleka u iznosu od 10.000 do 2.000.000 evra;
                2) za sektor mesa u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra;
                3) za sektor voća i povrća u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 2.000.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

IPARD podsticaji utvrđuju se u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.

Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, IPARD podsticaji utvrđuju se u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa iz stava 1. ovog člana.

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

 1. poreze, uključujući PDV;
 2. carine, uvozne i druge dažbine;
 3. kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
 4. kazne, finansijske penale i sudske troškove;
 5. troškove poslovanja;
 6. polovnu mehanizaciju i opremu;
 7. bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
 8. troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
 9. doprinose u naturi;
 10. troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
 11. nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
 12. nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.

 

 

3. Prijavljivanje za donacije

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA - za prijavu

1

Zahtev za odobravanje projekta

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu (koji može da sadrži jednu ili više investicija u okviru jednog sektora)

2

Poslovni plan koji pokazuje ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda

- do 50.000 evra - Jednostavan poslovni plan
- preko 50.000 evra - Složen poslovni plan

3

Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;

4

Ponuda:  -     1 ponuda do 20.000 EUR

 • 3 ponude preko 20.000 EUR

5

Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

6

Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

7

Izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre

8

Bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

9

Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

10

Poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je  obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

11

Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

12

Ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.

NIJE OBAVEZNO (doprinosi boljem rangiranju)

13

Sertifikat o organskoj proizvodnji

14

Akt o geografskoj oznaci porekla

15

Elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije

16

Odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.

                                                                            ZA INVESTICIJE U IZGRADNjU OBJEKATA

17

Projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa propisom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

18

Građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova

ZA NABAVKU OPREME KOJA SE UGRAĐUJE U OBJEKAT

19

Upotrebna dozvola za objekat

INVESTICIJE U OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE

20

Za investicije u obnovljive izvore energije, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i prethodna studija opravdanosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.
U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 4. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana, i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.

Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje projekta Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova kontrolom na licu mesta u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

 

4. Lista prihvatljivih investicija i troškova

 

 

2. OPŠTI TROŠAK

2.1. Troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade
2.2. Troškovi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu
2.3. Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje (konsultantske usluge)
2.4. Studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi

 

LISTA PRIHVATLjIVIH TROŠKOVA U VEZI SA IZGRADNjOM

4. GRAĐEVINSKI RADOVI

4.1. Pripremni radovi
4.2. Rušenje i demontaža
4.3. Zemljani radovi
4.4. Betonski radovi
4.5. Armirano-betonski radovi
4.6. Instalaterski radovi
4.7. Stolarski radovi
4.8. Zidarski radovi
4.9. Izolacioni radovi
4.10. Krovnopokrivački radovi
4.11. Gotove konstrukcije i elementi

5.2. ZANATSKI RADOVI

5.1. Limarski radovi
5.2. Stolarski radovi
5.3. Bravarski radovi
5.4. Staklorezački radovi
5.5. Gipsani radovi
5.6. Podne i zidne obloge
5.7. Kamenorezački radovi
5.8. Keramički radovi
5.9. Parketarski radovi
5.10. Molerski radovi i tapaciranje
5.11. Fasadni radovi

6. MONTAŽNI RADOVI

6.1. Elektro-instalacioni radovi
6.2. Vodovodni i kanalizacioni radovi
6.3. Gasne instalacije
6.4. Instalacije centralnog grejanja

8. PEJZAŽNI RADOVI I PRILAZNI PUTEVI

8.1. Uređenje eksterijera
8.2. Izgradnja unutrašnjih puteva
8.3. Potporni i zaštitni zidovi
8.4. Asfaltiranje

3. LISTA PRIHVATLjIVIH INVESTICIJA I TROŠKOVA PO SEKTORIMA

Sve investicije/troškovi nabrojani u ovoj listi mogu da obuhvate hardver i softver koji omogućavaju proizvodne procese (upravljanje, nadzor i kontrolu).

3.1. SEKTOR MLEKA

3.1.1. Izgradnja
3.1.1.1. Izgradnja objekata za preradu mleka i mlečnih proizvoda i sabirnih centara (prijem sirovina); termička obrada (pasterizacija/sterilizacija/UHT/fermentacija); hlađenje i skladištenje gotovih proizvoda; pakovanje i distribucija; sanitarna oprema (CIP sistem); skladištenje sanitarne opreme i sanitarnih proizvoda; skladištenje poluproizvoda animalnog porekla koji nisu namenjeni za ljudsku ishranu (zatvoreni kontejneri – posuđe); skladištenje materijala za pakovanje i aditiva; objekti za instalaciju ventilacije i klimatizacije, hlađenja i grejanja; sporedni energetski objekti; izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovoda (uključujući bunare), sistema za snabdevanje gasom, električnom energijom (uključujući agregate) i kanalizacioni sistem
3.1.1.2. Izgradnja objekata ili pokrivenih prostora za čišćenje i dezinfekciju vozila
3.1.1.3. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije, laboratorije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)
3.1.1.4. Izgradnja objekata za preradu mlečnih prerađevina, tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
3.1.1.5. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva  (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu / od postrojenja do objekta
3.1.1.6. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru prostora u vlasništvu poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva
3.1.2. Oprema
3.1.2.1. Oprema za prijem, utovar i skladištenje (hlađenje) mleka (sabirni centri) do faze isporuke sa odgovarajućim uređajima za merenje temperature
3.1.2.2. Specijalizovana vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni instrumenti i uređaji za uzorkovanje)
3.1.2.3. Oprema za prijem, uzorkovanje, utovar, preradu, termičku obradu, odležavanje/vrenje, punjenje, merenje, pakovanje i obeležavanje mleka i mlečnih prerađevina 
3.1.2.4. Oprema za ispitivanje kvaliteta mleka
3.1.2.5. Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, aparata i mašina, prostorija za presvlačenje odeće i sanitarnih objekata (uključujući merne uređaje)
3.1.2.6. Oprema za držanje i skladištenje mleka i mlečnih prerađevina (police, viljuškari, transporteri, elevatori itd.)
3.1.2.7. IT hardver i softver za registar mleka i praćenje, kontrolu i upravljanje procesima proizvodnje i skladištenja (sa instalacijom)
3.1.2.8. Laboratorijska oprema (isključujući staklariju) za unutrašnju upotrebu – deo proizvodnog objekta
3.1.2.9. Oprema za odlaganje i transport primarnog, sekundarnog i tercijarnog materijala za pakovanje otpada
3.1.2.10. Oprema za preradu mlečnih prerađevina i otpada, tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom
3.1.2.11. Oprema za pripremu (uključujući hemijsku pripremu), akumulaciju i distribuciju vode, uključujući toplu i hladnu (led) vodu
3.1.2.12. Oprema za obezbeđenje posebnih mikroklimatskih uslova u proizvodnji i/ili skladišnim objektima (uključujući opremu za klimatizaciju prostorija – ventilacija, hlađenje/grejanje, sušenje/vlaženje vazduha)
3.1.2.13. Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku tokom rada i sanitarne prostorije (uključujući tuševe), oprema za prostorije za garderobu, oprema za čišćenje, uređaji za pranje i dezinfekciju odeće i obuće
3.1.2.14. Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom
3.1.2.15. Investicije u tehnologije koje doprinose štednji energije i zaštiti životne sredine
3.1.2.16. Oprema za prevenciju zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarača
3.1.2.17. Investicije u opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju: posebno u solarnu energiju, postrojenja na biomasu, kotlove za sagorevanje biomase

 

3.2. SEKTOR MESA

3.2.1. Izgradnja
3.2.1.1. Izgradnja klanica i objekata za preradu mesa, prijem i privremeni smeštaj životinja za klanje; smeštaj bolesnih životinja ili životinja za koje se sumnja da su zaražene; prostorije za obuzdavanje i klanje životinja; objekti za proizvodni proces; objekti (postrojenja) za hlađenje mesa; objekti za sečenje i pakovanje mesa; objekti za pakovanje iznutrica; objekti za otpremanje mesa; objekti koji se koriste isključivo za klanje bolesnih ili životinja za koje se sumnja da su bolesne; objekti za skladištenje stajnjaka ili sadržaja digestivnog trakta; objekti za odvojeno skladištenje upakovanog i neupakovanog mesa; hladnjače; objekti za skladištenje nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ljudsku upotrebu; postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, hlađenja i grejanja; sporedna energetska postrojenja; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
3.2.1.2. Izgradnja objekata/prostorija za proizvodnju prerađevina od mesa; prostorije/objekti za prijem, skladištenje i/ili sečenje mesa; proizvodni objekti, uključujući prostorije sa posebnim mikroklimatskim uslovima za proizvodnju; objekti za pakovanje; objekti za čuvanje gotovih proizvoda; objekti za čuvanje začina i drugih aditiva koji se koriste u proizvodnji; objekti za skladištenje ambalaže; objekti za odvojeno skladištenje pribora, opreme i posuda za čišćenje, pranje i dezinfekciju; objekti za odvojeno sakupljanje i skladištenje nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu za ljudsku upotrebu; postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, hlađenja i grejanja; sporedna energetska postrojenja; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
3.2.1.3. Izgradnja za skladištenje gotovih proizvoda životinjskog porekla u uslovima kontrolisane temperature i/ili pakovanje i prepakivanje proizvoda životinjskog porekla; objekti za prijem i skladištenje hrane; objekti za skladištenje posuda za pakovanje; objekti za odvojeno skladištenje pribora, opreme i posuda za čišćenje, pranje i dezinfekciju; objekti za odvojeno sakupljanje i skladištenje nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu za ljudsku upotrebu; objekti za otpremanje robe; postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, hlađenja i grejanja; sporedna energetska postrojenja; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
3.2.1.4. Izgradnja prostora sa odgovarajućom opremom za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila za prevoz životinja
3.2.1.5. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, laboratorije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)
3.2.1.6. Izgradnja objekata za tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevencija zagađenja vazduha
3.2.1.7. Izgradnja mreže unutrašnjih puteva i parking mesta unutar imanja (prostora) u vlasništvu
3.2.1.8. Izgradnja pokrivenog prostora za istovar životinja
3.2.1.9. Izgradnja objekata za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila za prevoz životinja
3.2.1.10. Izgradnja objekata za tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevencija zagađenja vazduha
3.2.1.11. Izgradnja postrojenja za prozvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije u okviru poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu / od postrojenja do objekta
3.2.2. Oprema
3.2.2.1. Oprema za istovar životinja i istovarne rampe
3.2.2.2. Oprema za prijem, privremeni smeštaj, hranjenje i pojenje životinja u prostoru za čekanje, čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora za čekanje
3.2.2.3. Oprema za prevoz životinja unutar klanice (u slučaju povređenih ili bolesnih životinja)
3.2.2.4. Oprema za usmeravanje životinja tokom kretanja u klanici
3.2.2.5. Oprema za obuzdavanje, omamljivanje i klanje životinja
3.2.2.6. Oprema za prijem sirovina
3.2.2.7. Sistem (delovi, oprema) za transport trupova i delova trupa
3.2.2.8. Oprema za sečenje trupova nakon iskrvarenja
3.2.2.9. Uređaji za merenje udela mišićnog tkiva u trupu
3.2.2.10. Oprema za sakupljanje, prijem, skladištenje (hladnjača), uklanjanje i preradu nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni ljudskoj upotrebi i klaničnog otpada
3.2.2.11. Oprema za centre za sakupljanje životinjskog otpada
3.2.2.12. Oprema za preradu i pakovanje iznutrica
3.2.2.13. Oprema za pražnjenje i čišćenje želudaca, bešika i creva
3.2.2.14. Oprema za sečenje, preradu, pakovanje i obeležavanje
3.2.2.15. Uređaji za hlađenje živinskih trupova (hlađenje vazdušnom strujom ili „čilerima”)
3.2.2.16. Oprema za preradu i skladištenje masti
3.2.2.17. Oprema za hlađenje i/ili zamrzavanje sirovina i gotovih proizvoda, uključujući i uređaje za merenje
3.2.2.18. Oprema za proizvodnju mlevenog mesa, poluprerađenih proizvoda od mesa, mehanički odvojenog mesa i gotovih mesnih prerađevina
3.2.2.19. Oprema za prijem, rukovanje, čuvanje i otpremu gotovih proizvoda, sa odgovarajućim uređajima za merenje
3.2.2.20. Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila i kaveza
3.2.2.21. Oprema za unutrašnje veterinarske kontrole (kao deo objekta, integralni deo projekta)
3.2.2.22. Laboratorijska oprema, isključujući staklariju (integralni deo projekta)

3.2.2.23. Oprema za praćenje, merenje i upravljanje procesima proizvodnje i skladištenja (sa instalacijom)

3.2.2.24. Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, aparata i mašina
3.2.2.25. Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizičkih rizika
3.2.2.26. Oprema za obezbeđivanje posebnih mikroklimatskih uslova u proizvodnim i/ili skladišnim prostorima (uključujući opremu za klimatizaciju prostora – hlađenje/grejanje, isušivanje/ovlaživanje vazduha)
3.2.2.27. Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u operativnim objektima i sanitarnim prostorijama (uključujući tuševe), oprema za prostorije za smeštaj garderobe, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće
3.2.2.28. Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
3.2.2.29. Oprema za prevenciju zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarača
3.2.2.30. Investicije u opremanje postrojenja za obnovljivu energiju za sopstvene potrebe: posebno u solarnu energiju, postrojenja na biomasu, kotlove za sagorevanje biomase
3.2.2.31. Oprema za rukovanje, utovar, istovar i unutrašnji prevoz sirovina i proizvoda

 

3.3. SEKTOR VOĆA I POVRĆA

3.3.1. Izgradnja
3.3.1.1. Izgradnja objekata za preradu (objekti za skladištenje sirovina, pranje/čišćenje, sortiranje, preradu, konzerviranje, sušenje, zamrzavanje analizu gotovih proizvoda itd.) za voće, povrće; objekata za skladištenje ambalaže, aditiva i gotovih proizvoda, objekata za pranje i čišćenje, potrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, grejanja i prevenciju zagađenja vazduha, sporedni energetski objekti; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
3.3.1.2. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije, laboratorije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju) 
3.3.1.3. Izgradnja objekata za preradu poluproizvoda i tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
3.3.1.4. Izgradnja postrojenja za prozvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije u okviru poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu / od postrojenja do objekta
3.3.1.5. Izgradnja mreže unutrašnjih puteva i parking mesta unutar prostora u vlasništvu preduzeća/gazdinstva
3.3.2. Oprema
3.3.2.1. Oprema za sušenje i/ili pranje, čišćenje i sortiranje
3.3.2.2. Oprema i uređaji za preradu, pakovanje, obeležavanje i privremeno skladištenje, uključujući linije za punjenje, mašine za pakovanje, mašine za obeležavanje i druga specijalizovana oprema
3.3.2.3. Oprema za termičku obradu (sterilizacija/ pasterizacija/ blanširanje)
3.3.2.4. Oprema i uređaji za hlađenje i zamrzavanje
3.3.2.5. Oprema za veštačku ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grejanje objekata za preradu i skladištenje 
3.3.2.6. Oprema za prevoz voća i povrća (boks palete, plastični kontejneri itd.)
3.3.2.7. Uređaji za prevoz u krugu objekta u skladu sa zahtevima projekta
3.3.2.8. Oprema i uređaji za tretman otpadnih voda (fizički, hemijski i biološki tretman), upravljanje otpadom i sprečavanje zagađenja vazduha
3.3.2.9. Oprema za prevenciju zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarača
3.3.2.10. Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u operativnim objektima i sanitarnim prostorijama (uključujući tuševe), oprema za prostorije za smeštaj garderobe, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće
3.3.2.11. Oprema za prijem sirovina
3.3.2.12. Laboratorijska oprema, isključujući staklariju (integralni deo projekta)
3.3.2.13. Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizičkih rizika
3.3.2.14. Oprema za skladištenje sirovina i gotovih proizvoda, u skladu sa zahtevima projekta
3.3.2.15. Investicije u opremanje postrojenja za obnovljivu energiju za sopstvene potrebe: posebno u solarnu energiju, postrojenja na biomasu, kotlove za sagorevanje biomase.

 

 

5. Lista prihvatljivih poljoprivrednih proizvoda

LISTA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA

Broj u Briselskoj nomenklaturi

            Opis proizvoda

Poglavlje 1     

Žive životinje

Poglavlje 2     

Meso i jestivi klanični proizvodi

Poglavlje 3

Ribe i rakovi, školjke

Poglavlje 4     

Mleko i drugi mlečni proizvodi; jaja živine; prirodni med

Poglavlje 5     

           

05.04  

Creva, bešike i želuci životinja (osim riba), celi i njihovi komadi

05.15

Proizvodi životinjskog porekla koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mestu; mrtve životinje iz poglavlja 1 ili 3, neupotrebive za ljudsku ishranu:

Poglavlje 6     

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; rezano cveće i ukrasno lišće

Poglavlje 7     

Jestivo povrće, neko korenje i gomolji

Poglavlje 8

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica

Poglavlje 9

Kafa, čaj, začini, isključujući mate čaj (tarifni br 09.03)

Poglavlje 10

Žitarice

Poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; gluten

Poglavlje 12

Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, semenje i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana

Poglavlje 13   

           

isključujući 13.03

Pektin

Poglavlje 15

                       

15.01

Prerađena svinjska mast (uključujući salo) i živinska mast

15.02  

Neprerađena loj goveda, ovaca ili koza, i proizvedi ovih lojeva

15.03

Stearin iz svinjske masti, ulje iz svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani niti na drugi način obrađeni

15.04  

Masti i ulja riba i morskih sisara, rafinirani ili nerafinirani

15.07

Stabilna biljna ulja, tečna i čvrsta, sirova, rafinirana ili prečišćena

15.12  

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla, hidrogenizovani rafinisani ili nerafinisani, ali dalje neobrađeni

15.13.

Margarin, imitacija sala i druge jestive masti

15.17  

Ostaci dobijeni pri preradi masnih sastojaka ili voskova životinjskog ili biljnog porekla

Poglavlje 16

            Prerađevine mesa, riba, rakova, školjki

Poglavlje 17   

 

17.01

Šećer šećerne repe i šećerne trske, čvrst

17.02  

Ostali šećeri; šećerni sirupi; veštački med (mešan ili ne sa prirodnim medom); karamel

17.03  

Melase, obezbojena ili ne

17.05(*)          

Aromatiovani ili obojeni šećeri, sirupi i melasa (uključujući vanilin šećer ili vanilin), uz izuzetak voćnog soka s dodatkom šećera u bilo kojoj razmeri

Poglavlje 18   

 

18.01  

Kakao u zrnu, celi ili lomljeni, sirovi ili prženi

18.02  

Ljuske, kore, opne i otpaci kakaa

Poglavlje 20

Proizvodi povrća, voća ili ostalih delova biljaka

Poglavlje 22   

 

22.04  

Komina grožđa, u fermentaciji, ili sa zaustavljenim vrenjem bez dodavanja alkohola

22.05

Šira; komina grožđa čija je fermentacija zaustavljena dodatkom alkohola

22.07  

Ostala fermentisana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina)

isključujući 22.08(*)
isključujući 22.09(*)

Etil alkohol ili neutralni alkoholi, denatusan ili ne, bilo koje jačine, dobijen iz poljoprivrednih proizvoda navedenih u Aneksu 1, isključujući likere, ostala alkoholna pića i složeni alkoholni preparati (poznati kao »koncentrovani ekstrakti«) – za upotrebu u proizvodnji pića

22.10

Sirće i sirćetne zamene

Poglavlje 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana         

Poglavlje 24   

 

24.01  

Neprerađeni duvan, duvanski otpaci

Poglavlje 45   

 

45.01

Prirodna pluta, neobrađena, drobljena, granulirsana ili mlevena; otpaci  plute

Poglavlje 54   

 

54.01

Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i cepane tekstilne materijale)

Poglavlje 57   

 

57.01

Prava konoplja (Cannabis sativa) sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci konoplje (uključujući otpadnu pređu i cepane  tekstilne materijale)

 

 

 

6. Bodovanje i rangiranje prijava

BODOVANjE I RANGIRANjE

20 BODOVA

mesto investicije u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;

investicija usmerena ka zaštiti životne sredine ili upravljanju otpadom i otpadnim vodama;

podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju u skladu sa propisom kojim se uređuje organska proizvodnja, odnosno ako je ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekala u skladu sa propisom kojim se uređuju geografske oznake za poljoprivredne i prehrambene proizvode;

celokupna investicija usmerena za dostizanje standarda Evropske unije;

investicija usmerena za poboljšanje energetske efikasnosti, uključujući i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju.

Ako postoji više zahteva za odobravanje projekta sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev za odobravanje projekta.

 

 

7. Izmene odobrenog projekta

                Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta, korisnik može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta ako:

 • su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
 • se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;
 • realizacija odobrenog projekta nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:
 • više sile,
 • nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge,
 • promene propisa,
 • uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

  Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac zahteva dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.

  Izmene projekta moraju biti u skladu sa opštim i posebnim uslovima za odobravanje projekta propisanim ovim pravilnikom.

8. Uslovi za isplatu i postupak isplate

               

OPŠTI USLOVI

1

je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta, odnosno aktom o izmeni projekta;

2

je investicija realizovana bezgotovinskim plaćanjem;

3

nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

4

nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5

poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti: zaštite životne sredine, javnog zdravlja (sa aspekta bezbednosti hrane), bezbednosti i zdravlja na radu, a za investicije u sektoru prerade mleka i mesa i propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i ako predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;

6

je predmet investicije obeležen na način predviđen ovim pravilnikom;

7

predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;

8

roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka ;

9

roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka

10

računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu.

POSEBNI USLOVI

SEKTOR MLEKA

1

Da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mleka u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

2

Da ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara.

SEKTOR MESA

1

Da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

2

Da ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

SEKTOR VOĆA I POVRĆA

 

Da je upisano u Centralni registar objekata, u skladu sa zakonom koji uređuje bezbednost hrane.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA - za isplatu

1

Zahtev za isplatu

2

Računi za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;

3

Otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;

4

Dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;

5

Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;

6

Jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

7

Sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100.000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;

8

Izvod iz Registra privrednih subjekta koji vodi Agencija za privredne registre sa aktom o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice;

9

Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

10

Upotrebna dozvola;

11

Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

12

Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

13

Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

14

Potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;

15

Potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

16

Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova;

17

Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

18

Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, zajedno sa analitičkom karticom dobavljača, koju vodi korisnik, izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

19

Akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;

20

Akt organa nadležnog za poslove bezbednosti i zdravlja na radu kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu;

21

Akt organa nadležnog za poslove veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja u skladu sa propisima kojim se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;

22

Akt organa nadležnog za poslove bezbednosti hrane biljnog porekla kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru voća i povrća.

Za investicije u izgradnju objekta

23

Ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova;

24

Građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja;

25

Okončana situacija za izvedene radove;

26

Upotrebna dozvola.

Dodatna dokumentacija

27

Ako je korisnik akcionarsko društvo dostavlja se i osnivački akt.

28

Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mesecu u kojem je podnet zahtev za isplatu i tu vrednost upisuje u obrazac zahteva za isplatu.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom kontrolom na licu mesta na način i postupku koji je uređen posebnim propisom - Rešenjem
Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije, kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

 

9. Obeležavanje predmeta investicije

 

Sva ulaganja koja su sufinansirana u okviru IPARD programa treba da sadrže informacije o ulozi, odnosno sufinansiranju od strane Evropske unije, tj. IPARD  programa. Označavanje investicije je obaveza primaoca u informisanju javnosti o ulozi Evropske unije u sprovođenju IPARD programa, ali i promociji pozitivnog doprinosa Evropske unije i nacionalnih fondova za ruralni razvoj u Srbiji.
Postupak označavanja investicije definisan je Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Evropske unije pod instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i Uredbom o sprovođenju Evropske komisije (EU) 821/2014. Uputstva za korisnike vezane uz mere informisanja i vidljivosti projekata sufinansiranih u okviru IPA fondova, zasnivaju se na priručniku Komunikacija i vidljivost za spoljne aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.
Dobijanjem rešenja o dodeli bespovratnih sredstava, korisnik ujedno prihvata da njegove informacije kao nosioca projekta, nazivu projekta kao i iznosu javnog sufinansiranja projekta budu javno objavljene. Tokom sprovođenja operacije, primalac obaveštava javnost o podršci dobijenoj iz fondova. Obaveze korisnika definisane su u odnosu na iznos javne podrške.
1. Za svaku operaciju koja se sastoji od finansiranja infrastrukturne ili građevinske operacije za koje ukupna javna podrška operacije premašuje 100.000 evra, tokom sprovođenja operacije, korisnik će postaviti, na mestu lako vidljivom za javnost, privremeni bilbord značajne veličine.

  Primer 1
Privremeni bilbord (metalna ploča; dimenzija 2,40 m x 1,80 m).
Privremene table sadrže:
- slogan i logo Evropske unije
- zastavu Republike Srbije
- napomena o fondu iz kojeg je sufinansiran projekat
Navedeni sadržaj mora zauzimati najmanje 25% table.
Preostali deo privremene table (75%) namenjen je opisu projekta.

Minimalno treba da sadrži sledeće elemente:
- Naziv projekta (operacije)
- Naziv korisnika
- Vrednost projekta i iznos EU sufinansiranja, izraženo u dinarima
- Period sprovođenja projekta (od - do)

1. Za svaku operaciju koja se sastoji od kupovine fizičkog objekta, finansiranja infrastrukturne ili građevinske operacije za koje ukupna javna podrška premašuje 100.000 evra, korisnik će najkasnije u roku od tri meseca nakon završetka operacije i dobijanja potvrde o završenom ulaganju, postaviti stalnu ploču (najmanje 0,5 m visine i 0,7 m širine) ili bilbord (najmanje 1,7 m visine i 2,4 m širine) na mestu lako vidljivom za javnost.
Bilbord i stalna ploča navode naziv i glavni cilj operacije i ističe finansijsku podršku koju pruža EU (jasno naznačeno da je projekat finansiran sredstvima iz IPARD programa). Pripremaju se u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u relevantnom aktu za sprovođenje koji je usvojen od strane Komisije. Treba da sadrži: grb (logo) Unije i tekst "Evropska unija", zastavu Republike Srbije, napomenu o fondu iz kojeg je sufinansiran projekat. Pomenuta informacija će obuhvatati najmanje 25% bilborda ili ploče.
Stalna ploča/bilbord treba da ostane na mestu ulaganja pet (5) godina od datuma konačne isplate sredstava navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju. Ispunjavanje ovih ugovornih obaveza proveravaće kontrolori u kontrolama na licu mesta. Ukoliko kontrola na licu mesta utvrdi da mesto ulaganja nije propisno obeleženo, korisnik sredstava dobija rok od najviše 20 dana da datu nepravilnost ispravi.
Ukoliko je istom korisniku sufinansirano nekoliko različitih ulaganja istovremeno, tada trajna ploča za označavanje ulaganja nosi naziv svih ulaganja, na primer: Izgradnja i opremanje objekta sufinansirani su iz pretpristupnog programa Evropske unije IPARD.
Modele informativnih ploča možete preuzeti sa sledećeg linka:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

Fajlove koji sadrže grafička rešenja informacionih ploča pripremljenih za štampu, možete preuzeti na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja u delu namenjenom IPARD programu.


Primer 2
Stalna ploča na najvidljivijem delu građevine glavni ulaz ili pročelje zgrade (plastična ploča; dimenzija najmanje 0,5 m x 0,80 m) za označavanje ulaganja vezanih uz izgradnju.

 

 

 Primer 3
Bilbord na vidljivom mestu, na primer ulazu ili prilazu objektu (metalna ploča; dimenzija 1,7 m h 2,4 m širine) za označavanje ulaganja vezanih uz rekonstrukciju.

 

 Primer 4
Ulaganja u nabavku opreme
Za ulaganja u nabavku opreme korisnik je obavezan postaviti stalnu ploču na glavni ulaz građevine u kojoj je postavljena odgovarajuća oprema koja je sufinansirana IPARD sredstvima. Stalna ploča za označavanje ulaganja u nabavku opreme (metalna ploča; dimenzija 0,6 m x 0,80 m).

           

 

2. Kada operacija u okviru IPARD programa rezultira investicijom (npr. na farmi ili prehrambenom preduzeću), a ukupna javna podrška premašuje 20.000 evra, primalac postavlja ploču sa obaveštenjem. Obaveštajna ploča se takođe postavlja u prostorijama lokalnih akcionih grupa koje finansira LEADER. Pripremju se u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u relevantnom aktu za sprovođenje koji je usvojen od strane Komisije. Treba da sadrži: grb (logo) Unije i tekst „Evropska unija”, zastavu Republike Srbije, napomenu o fondu iz kojeg je sufinansiran projekat. Pomenuta informacija će obuhvatati najmanje 25% bilborda ili ploče (pogledati primere 2 i 4).
3. Tokom sprovođenja projekta korisnici su u obavezi da obaveštavaju javnost o podršci dobijenoj iz fondova:
a. stavljanjem na svoj sajt, gde takav sajt postoji, kratkog opisa operacije, srazmerno nivou podrške, uključujući njegove ciljeve i rezultate i naglašavajući finansijsku podršku Unije, period sprovođenja projekta (od-do), kontakt osobe za više informacija.
Elementi vidljivosti – logo (grb) Unije, tekst: "Evropska unija" i obaveštenje o relevantnom fondu moraju biti vidljivi u okviru područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomeranja prozora. Logo Unije na internet stranicama prikazuje se u boji. Takođe, na stranu treba uključiti veze na relevantne internet stranice.
b. postavljanjem, za operacije koje ne spadaju u tačke 1. i 2, najmanje jednog plakata sa informacijama o projektu (minimalna veličina A3), uključujući finansijsku podršku Unije, na mestu lako vidljivo javnosti, kao što je ulaz u objekat.
v. svaki dokument, koji se odnosi na sprovođenje operacije koja se koristi za javnost ili za učesnike, uključujući svako prisustvo ili drugu potvrdu, sadrži izjavu o tome da je operativni program podržan od strane Fonda, odnosno fondova.
g. postavljanjem nalepnice (najmanje 8 cm visine i 15 cm širine) na opremu i mehanizaciju koja je nabavljena uz podršku IPARD programa najkasnije u roku od mesec dana nakon realizacije investicije i dobijanja potvrde o završenom ulaganju. Nalepnica treba da bude jasno vidljiva, postavljena na prednjoj ili bočnoj strani opreme ili mehanizacije, na visini od 1,7 m. Nalepnice treba da budu izrađene po ugledu na primere stalnih ploča koje smo dali u ovom prilogu (primer 2 i 4), od PVC materijala, premazane UV zaštitom visokog sjaja. Nalepnice treba da sadrže natpis „Nabavka opreme sufinansirana je iz pretpristupnog fonda EU – IPARD” ili „Nabavka mehanizacije sufinansirana je iz pretpristupnog fonda EU – IPARD”. Fajlove, spremne za štampu, možete preuzeti na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja u delu namenjenom IPARD programu. Savetujemo korisnicima da izrade više nalepnica, jer je oprema a posebno mehanizacija izložena atmosferskim prilikama.
Ispunjavanje ovih ugovornih obaveza proveravaće kontrolori u kontrolama na licu mesta. Ukoliko se kontrola na licu mesta utvrdi da mesto ulaganja nije propisno obeleženo, korisnik sredstava dobija rok od najviše 20 dana da datu nepravilnost ispravi.
Sve aktivnosti informisanja i komunikacije moraju uključiti osnovne elemente vidljivosti vezano uz IPARD fond i sadržati sledeće elemente: - logo (grb/zastavicu) Unije i tekst ,,Evropska unija” - Napomena o fondu koji podržava projekat: ,,Projekat je sufinansirala Evropska unija iz IPARD programa”.
(1) grb (logo) Unije prikazuje se u boji u svim medijima, kad god je to moguće, a crno-bela verzija može se upotrebiti samo u opravdanim slučajevima (kada je celokupni materijal u c/b verziji);
(2) grb (logo) Unije uvek je jasno vidljiv i na istaknutom mestu. Mesto i veličina logoa primereni su veličini predmetnog materijala ili dokumenta;

 

 

(3) za male promotivne materijale (USB, CD, olovka) dovoljno je uključiti logo Evropske unije i tekst ,,Evropska unija”.

 

Grafičke norme za izradu amblema Evropske unije, definicija standardnih boja i
specifikacija fontova

 

Image                 Na nebeskoplavoj podlozi nalazi se krug od 12 zlatnih petokrakih zvezda čiji se krakovi ne dodiruju. Logo ima oblik plave pravougaone zastave čija je osnovica jedan i po put duža od stranice. Dvanaest zlatnih zvezda nalazi se na jednakim rastojanjima od nevidljivog kruga čije je središte secište dijagonala pravougaonika. Prečnik kruga jednak je trećini visine stranice pravougaonika. Svaka zvezda ima pet krakova koji su na obodu nevidljivog kruga čiji je prečnik jednak 1/8 visine stranice pravougaonika. Sve su zvezde uspravne, tj. jedan je krak uspravan, a dva su kraka u uspravnoj liniji pod pravim uglom na vertikalni rub pravougaonika. Krug je raspodeljen tako da su zvezde raspoređene kao brojčanik na satu. Njihov je broj nepromenljiv.

Propisane boje

Logo je u sledećim bojama:

 • PANTONE REFLEX BLUE za površinu pravougaonika
 • PANTONE YELLOW za zvezde.

Četverobojni postupak
Ako se upotrebljava četverobojni postupak, napravite dve standardne boje upotrebom 4 boja četverobojnog postupka.

PANTONE YELLOW može se dobiti upotrebom 100% Process Yellow.
PANTONE REFLEX BLUE može se dobiti mešanjem 100% Process Cyan i 80% Process Magenta.
Internet

PANTONE REFLEX BLUE odgovara boji mrežne palete RGB:0/51/153 (heksadecimalni zapis: 003399), a PANTONE YELLOW odgovara boji mrežne palete RGB: 255/204/0 (heksadecimalni zapis: FFCC00).

 

Jednobojni postupak reprodukcije - ako koristite crno, nacrtajte crni pravougaonik i otisnite crne zvezde na beloj podlozi.

 


Ako koristite plavo (Reflex Blue), upotrebite 100% Reflex Blue, a zvezde neka budu u mat beloj boji.

 

Reprodukcija na podlozi u boji - ako ne postoji druga mogućnost osim pozadine u boji, pravougaonik neka ima beli obruč čija širina mora biti jednaka 1/25 visine pravougaonika.

 

LogoEvropske unije možete preuzeti sa sledećeg linka: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en.

Specifikacija fontova

Tipografski oblici koji se mogu upotrebiti na amblemu Unije jesu sledeći: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Kuruziv, podvučene varijacije i tematski fontovi ne upotrebljavaju se. Položaj teksta u odnosu na amblem Unije ne sme ni na koji način ometati amblem Unije. Veličina fonta srazmerna je veličini amblema. Boja fonta je plava „reflex blue”, crna ili bela, u zavisnosti od pozadine. 

Odredba o jeziku

Sadržaj materijala namenjen informisanju i komunikaciji vezano uz projekte treba da bude na srpskom jeziku. Ukoliko to želi, korisnik može da kreira materijale ili pojedine elemente vidljivosti na srpskom i engleskom jeziku.

 

http://www.ljubodraggrujic.com/my%20site/srpski/etalon/drzavna%20zastava%20RS%20konstrukcija.jpgGrafičke norme za izradu obeležja Republike Srbije i definicija standardnih boja

Zastava Republike Srbije koristi se kao Državna zastava i kao Narodna zastava, sa razmerama 3:2 (dužina prema visini). Državna zastava jeste horizontalna trobojka sa poljima istih visina, odozgo na dole: crvena, plava i bela, a preko svega je, centra pomerenog ka jarbolu za 1/7 ukupne dužine zastave - Mali grb. Mali grb jeste crveni štit na kojem je, između dva zlatna krina u podnožju, dvoglavi srebrni orao, zlatno oružan i istih takvih jezika i nogu, sa crvenim štitom na grudima na kojem je srebrni krst između četiri ista takva ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Štit je krunisan zlatnom krunom.
Propisane boje zastave RS

PANTONE RED 192 C     
PANTONE BLUE 280 C
PANTONE YELLOW 123 C

PANTONE RED može se dobiti upotrebom 90% Process Magenta, 70% Process Yellow, 10% Process Key
PANTONE BLUE može se dobiti mešanjem 100% Process Cyan, 72% Process Magenta, 19% Process Key
PANTONE YELLOW može se dobiti mešanjem 4% Process Cyan, 24% Process Magenta, 95% Process Yellow
BLACK može se dobiti  100% Process Key

Internet

PANTONE RED odgovara boji mrežne palete RGB:198/54/60
PANTONE BLUE odgovara boji mrežne palete RGB: 12/64/118
PANTONE YELLOW odgovara boji mrežne palete RGB: 237/185/46
BLACK odgovara boji mrežne palete RGB: 33/35/30

 

 
     
INTERNI LINKOVI
 
 
›› Početna

›› IPARD II

›› Naša podrška klijentima

›› IPARD Mera 1

›› IPARD Mera 3

›› IPARD Mera 7

›› Kontakt
 

 

DOKUMENTA
 
 
›› IPARD program RS - SRB

›› IPARD program RS - SRB - EN

›› Pravilnik o određivanju područja

›› Naselja u planinskim oblastima

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 1

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 3
REFERENTNA LISTA
 
 
›› Referentna lista - SIM CERT d.o.o.

     
SIM CERT D.O.O.
SIM CERT D.O.O.
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a, Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-pošta: office@simcert.co.rs
ipard ipard ipard