Расписани ИПАРД јавни позиви. Кликните за више информација.
  IPARD
IPARD IPARD IPARD
ipard
ipard
ipard srbija
 
________________________________________________________________________________________________________________
 

ИПАРД II ПРОГРАМ ЕУ
МЕРА 3
- Инвестиције у физичку имовину за прераду и маркетинг пољопривредних производа -

____________________________________________________________________________________________________________________

1. Ко може да конкурише

Инвестиције у прераду и маркетинг у следећим секторима:

 1. млека
 2. меса
 3. воћа и поврћа.

1

предузетник

 1. уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу;

 

 1. уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
 1. није покренут поступак стечаја или ликвидације;

 

 1. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева. 

 

2

привредно друштво

 1. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;

 

 1. је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
 1. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

 

 1. није члан холдинга или концерна.

3

земљорадничка задруга


ОПШТИ УСЛОВИ
(неопходни за конкурисање)

1.

Да подносилац захтева нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;

2.

Да има седиште на подручју Београдског региона, региона Војводина, региона Шумадије и Западне Србије, региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује регионални развој;

3.

Да се инвестиција налази на подручју Београдског региона, региона Војводина, региона Шумадије и Западне Србије, региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује регионални развој;

4.

Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5.

Да су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције за коју се подноси захтев за одобравање пројекта у његовом власништву или на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;

6.

Да није предузело ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;

7.

Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;

8.

Да има три прикупљене понуде за набавку инвестиције за вредност већу од 20.000 евра, односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 20.000 евра, а које су важеће на дан подношења захтева за одобравање пројекта (за опште трошкове који су настали раније доставља се рачун)

9.

Да се предметна инвестиција односи на прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства датих у Листи пољопривредних производа

10.

Да је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту у складу са овим правилником

11.

Да роба која је предмет набавке потиче из прихватљивих земаља (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)

Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, бивша Југословенска Република Македонија, Исланд, Линхештајн, Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.

12.

Да роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)

13.

Да се објекат који је предмет инвестиције у сектору млека и меса не налази на Листи одобрених објеката Генералног директората Европске комисије за безбедност хране (DG SANCO);

14.

Да за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу, односно решење за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

15.

Да за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.

16.

Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има употребну дозволу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

17.

Ако је предмет захтева инвестицијa за производњу енергије из обновљивих извора

Подносилац мора да:

 1. енергију из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу на пољопривредном газдинству;
 2. пројектована годишња производња енергије из постројења које је предмет захтева не прелази вредност од 120% годишњег просека потрошње укупне топлотне и електричне енергије на газдинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако овим правилником није другачије одређено;
 3. вишак произведене електричне енергије из постројења које је предмет захтева, а који се предаје мрежи на годишњем нивоу, није већи од утврђене укупне просечне годишње потрошње топлотне и електричне енергије на газдинству.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

СЕКТОР МЛЕКА  

1.

Да је уписано у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;

2.

Да има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од 3.000 до 100.000 литара.

СЕКТОР МЕСА

1

Да испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

2

Ако је подносилац захтева кланица има утврђен минимални капацитет клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки живине на дан.

СЕКТОР ВОЋА

-

Нема посебних услова

 

2. Износ и предмет донација

 

Корисник ИПАРД подстицаја остварује право на ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:
                                1) за сектор млека у износу од 10.000 до 2.000.000 евра;
                                2) за сектор меса у износу од 10.000 до 1.000.000 евра;
                                3) за сектор воћа и поврћа у износу од 10.000 до 1.000.000 евра.

                Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 2.000.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма.

                ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност.

                За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама, ИПАРД подстицаји утврђују се у додатном износу од 10% преко процентуалног износа из става 1. овог члана.

Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:

 1. порезе, укључујући ПДВ;
 2. царине, увозне и друге дажбине;
 3. куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;
 4. казне, финансијске пенале и судске трошкове;
 5. трошкове пословања;
 6. половну механизацију и опрему;
 7. банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;
 8. трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;
 9. доприносе у натури;
 10. трошкове одржавања, амортизације или закупа;
 11. набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;
 12. набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.

 

 

3. Пријављивање за донације

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за пријаву

1

Захтев за одобравање пројекта

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву (који може да садржи једну или више инвестиција у оквиру једног сектора)

2

Пословни план који показује економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода

- до 50.000 евра - Једноставан пословни план
- преко 50.000 евра - Сложен пословни план

3

Попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта;

4

Понуда:  -     1 понуда до 20.000 ЕУР

 • 3 понуде преко 20.000 ЕУР

5

Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;

6

Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

7

Извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре

8

Биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој се подноси захтев за одобравање пројекта за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности;

9

Картице за некретнине, постројења и опрему на дан подношења захтева за одобравање пројекта за лице које води књиге по систему двојног књиговодства;

10

Порески биланс – ПБ2 за претходну финансијску годину у односу на годину у којој се подноси захтев за одобравање пројекта за лице које је  обвезник пореза на приход од самосталне делатности;

11

Извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;

12

Уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције ако подносилац захтева није власник земљишта, закључен са закуподавцем, односно уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења.

НИЈЕ ОБАВЕЗНО (доприноси бољем рангирању)

13

Сертификат о органској производњи

14

Акт о географској ознаци порекла

15

Елаборат о енергетској ефикасности у складу са законом којим се уређује ефикасно коришћење енергије

16

Одобрен акциони план за достизање стандарда Европске уније у сектору млека и меса у складу са националном стратегијом за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла.

                                                                            ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

17

Пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са прописом којим се уређује планирање и изградња;

18

Грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова

ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ КОЈА СЕ УГРАЂУЈЕ У ОБЈЕКАТ

19

Употребна дозвола за објекат

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ

20

За инвестиције у обновљиве изворе енергије, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и претходна студија оправданости или студија оправданости у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству образложену рачунима и осталим документима о потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне енергије, сировина за производњу енергије за инвестиције у обновљиве изворе енергије.
У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи енергије у претходне три године из става 4. овог члана, или се пројектом планира значајно повећање потрошње енергије у наредном периоду због повећања обима производње на пољопривредном газдинству, за прорачун просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству, узимају се у прорачун они подаци о потрошњи енергије који стоје на располагању, за период који не може бити мањи од годину дана, и на ту вредност се додају пројектоване вредности потрошње енергије нових постројења.

После административне обраде захтева за одобравање пројекта Управа врши проверу испуњености прописаних услова контролом на лицу места у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

 

 

4. Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

 

 

2. ОПШТИ ТРОШАК

2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде
2.2. Трошкови израде студије о процени утицаја на животну средину
2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услуге)
2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови

 

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

4.1. Припремни радови
4.2. Рушење и демонтажа
4.3. Земљани радови
4.4. Бетонски радови
4.5. Армирано-бетонски радови
4.6. Инсталатерски радови
4.7. Столарски радови
4.8. Зидарски радови
4.9. Изолациони радови
4.10. Кровнопокривачки радови
4.11. Готове конструкције и елементи

5.2. ЗАНАТСКИ РАДОВИ

5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Паркетарски радови
5.10. Молерски радови и тапацирање
5.11. Фасадни радови

6. МОНТАЖНИ РАДОВИ

6.1. Електро-инсталациони радови
6.2. Водоводни и канализациони радови
6.3. Гасне инсталације
6.4. Инсталације централног грејања

8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ

8.1. Уређење екстеријера
8.2. Изградња унутрашњих путева
8.3. Потпорни и заштитни зидови
8.4. Асфалтирање

 

3. ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА ПО СЕКТОРИМА

Све инвестиције/трошкови набројани у овој листи могу да обухвате хардвер и софтвер који омогућавају производне процесе (управљање, надзор и контролу).

3.1. СЕКТОР МЛЕКА
Изградња
Изградња објеката за прераду млека и млечних производа и сабирних центара (пријем сировина); термичка обрада (пастеризација/стерилизација/UHT/ферментација); хлађење и складиштење готових производа; паковање и дистрибуција; санитарна опрема (CIP систем); складиштење санитарне опреме и санитарних производа; складиштење полупроизвода анималног порекла који нису намењени за људску исхрану (затворени контејнери – посуђе); складиштење материјала за паковање и адитива; објекти за инсталацију вентилације и климатизације, хлађења и грејања; споредни енергетски објекти; изградња и/или реконструкција водовода (укључујући бунаре), система за снабдевање гасом, електричном енергијом (укључујући агрегате) и канализациони систем 
Изградња објеката или покривених простора за чишћење и дезинфекцију возила
Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)
Изградња објеката за прераду млечних прерађевина, третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора са максималним капацитетом годишње потрошње енергије пољопривредног предузећа/газдинства  (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до објекта
Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву пољопривредног предузећа/газдинства
Опрема
Опрема за пријем, утовар и складиштење (хлађење) млека (сабирни центри) до фазе испоруке са одговарајућим уређајима за мерење температуре
Специјализована возила за транспорт сировог млека са одговарајућом опремом (мерни инструменти и уређаји за узорковање)
Опрема за пријем, узорковање, утовар, прераду, термичку обраду, одлежавање/врење, пуњење, мерење, паковање и обележавање млека и млечних прерађевина
Опрема за испитивање квалитета млека
Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, апарата и машина, просторија за пресвлачење одеће и санитарних објеката (укључујући мерне уређаје)
Опрема за држање и складиштење млека и млечних прерађевина (полице, виљушкари, транспортери, елеватори итд.)
IT хардвер и софтвер за регистар млека и праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом)
Лабораторијска опрема (искључујући стакларију) за унутрашњу употребу – део производног објекта
Опрема за одлагање и транспорт примарног, секундарног и терцијарног материјала за паковање отпада
Опрема за прераду млечних прерађевина и отпада, третман отпадних вода и управљање отпадом
Опрема за припрему (укључујући хемијску припрему), акумулацију и дистрибуцију воде, укључујући топлу и хладну (лед) воду
Опрема за обезбеђење посебних микроклиматских услова у производњи и/или складишним објектима (укључујући опрему за климатизацију просторија – вентилација, хлађење/грејање, сушење/влажење ваздуха)
Опрема за прање и хигијенско сушење руку током рада и санитарне просторије (укључујући тушеве), опрема за просторије за гардеробу, опрема за чишћење, уређаји за прање и дезинфекцију одеће и обуће
Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом
Инвестиције у технологије које доприносе штедњи енергије и заштити животне средине
Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварач
Инвестиције у опремање постројења за производњу енергије из обновљивих извора за сопствену потрошњу: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање биомасе

 

3.2. СЕКТОР МЕСА

Изградња
Изградња кланица и објеката за прераду меса, пријем и привремени смештај животиња за клање; смештај болесних животиња или животиња за које се сумња да су заражене; просторије за обуздавање и клање животиња; објекти за производни процес; објекти (постројења) за хлађење меса; објекти за сечење и паковање меса; објекти за паковање изнутрица; објекти за отпремање меса; објекти који се користе искључиво за клање болесних или животиња за које се сумња да су болесне; објекти за складиштење стајњака или садржаја дигестивног тракта; објекти за одвојено складиштење упакованог и неупакованог меса; хладњаче; објекти за складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису намењени за људску употребу; постројења за инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и грејања; споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
Изградња објеката/просторија за производњу прерађевина од меса; просторије/објекти за пријем, складиштење и/или сечење меса; производни објекти, укључујући просторије са посебним микроклиматским условима за производњу; објекти за паковање; објекти за чување готових производа; објекти за чување зачина и других адитива који се користе у производњи; објекти за складиштење амбалаже; објекти за одвојено складиштење прибора, опреме и посуда за чишћење, прање и дезинфекцију; објекти за одвојено сакупљање и складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу; постројења за инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и грејања; споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
Изградња за складиштење готових производа животињског порекла у условима контролисане температуре и/или паковање и препакивање производа животињског порекла; објекти за пријем и складиштење хране; објекти за складиштење посуда за паковање; објекти за одвојено складиштење прибора, опреме и посуда за чишћење, прање и дезинфекцију; објекти за одвојено сакупљање и складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу; објекти за отпремање робе; постројења за инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и грејања; споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
Изградња простора са одговарајућом опремом за чишћење, прање и дезинфекцију возила за превоз животиња
Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, лабораторије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију) 
Изградња објеката за третман отпадних вода, управљање отпадом и превенција загађења ваздуха
Изградња мреже унутрашњих путева и паркинг места унутар имања (простора) у власништву
Изградња покривеног простора за истовар животиња
Изградња објеката за чишћење, прање и дезинфекцију возила за превоз животиња
Изградња објеката за третман отпадних вода, управљање отпадом и превенција загађења ваздуха
Изградња постројења за прозводњу енергије из обновљивих извора са максималним капацитетом годишње потрошње енергије у оквиру пољопривредног предузећа/газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до објекта
Опрема
Опрема за истовар животиња и истоварне рампе
Опрема за пријем, привремени смештај, храњење и појење животиња у простору за чекање, чишћење, прање и дезинфекција простора за чекање
Опрема за превоз животиња унутар кланице (у случају повређених или болесних животиња)
Опрема за усмеравање животиња током кретања у кланици
Опрема за обуздавање, омамљивање и клање животиња
Опрема за пријем сировина
Систем (делови, опрема) за транспорт трупова и делова трупа
Опрема за сечење трупова након искрварења
Уређаји за мерење удела мишићног ткива у трупу
Опрема за сакупљање, пријем, складиштење (хладњача), уклањање и прераду нуспроизвода животињског порекла који нису намењени људској употреби и кланичног отпада
Опрема за центре за сакупљање животињског отпада
Опрема за прераду и паковање изнутрица
Опрема за пражњење и чишћење желудаца, бешика и црева
Опрема за сечење, прераду, паковање и обележавање
Уређаји за хлађење живинских трупова (хлађење ваздушном струјом или „чилерима”)
Опрема за прераду и складиштење масти
Опрема за хлађење и/или замрзавање сировина и готових производа, укључујући и уређаје за мерење
Опрема за производњу млевеног меса, полупрерађених производа од меса, механички одвојеног меса и готових месних прерађевина
Опрема за пријем, руковање, чување и отпрему готових производа, са одговарајућим уређајима за мерење
Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију возила и кавеза
Опрема за унутрашње ветеринарске контроле (као део објекта, интегрални део пројекта)
Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта)
Опрема за праћење, мерење и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом)
Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, апарата и машина
Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика
Опрема за обезбеђивање посебних микроклиматских услова у производним и/или складишним просторима (укључујући опрему за климатизацију простора – хлађење/грејање, исушивање/овлаживање ваздуха)
Опрема за прање и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће
Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача
Инвестиције у опремање постројења за обновљиву енергију за сопствене потребе: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање биомасе
Опрема за руковање, утовар, истовар и унутрашњи превоз сировина и производа

 

3.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА

Изградња
Изградња објеката за прераду (објекти за складиштење сировина, прање/чишћење, сортирање, прераду, конзервирање, сушење, замрзавање анализу готових производа итд.) за воће, поврће; објеката за складиштење амбалаже, адитива и готових производа, објеката за прање и чишћење, потројења за инсталацију вентилације, климатизације, грејања и превенцију загађења ваздуха, споредни енергетски објекти; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију) 
Изградња објеката за прераду полупроизвода и третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
Изградња постројења за прозводњу енергије из обновљивих извора са максималним капацитетом годишње потрошње енергије у оквиру пољопривредног предузећа/газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до објекта
Изградња мреже унутрашњих путева и паркинг места унутар простора у власништву предузећа/газдинства
Опрема
Опрема за сушење и/или прање, чишћење и сортирање
Опрема и уређаји за прераду, паковање, обележавање и привремено складиштење, укључујући линије за пуњење, машине за паковање, машине за обележавање и друга специјализована опрема
Опрема за термичку обраду (стерилизација/ пастеризација/ бланширање)
Опрема и уређаји за хлађење и замрзавање
Опрема за вештачку вентилацију, климатизацију, хлађење и грејање објеката за прераду и складиштење
Опрема за превоз воћа и поврћа (бокс палете, пластични контејнери итд.)
Уређаји за превоз у кругу објекта у складу са захтевима пројекта
Опрема и уређаји за третман отпадних вода (физички, хемијски и биолошки третман), управљање отпадом и спречавање загађења ваздуха
Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача
Опрема за прање и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће
Опрема за пријем сировина
Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта)
Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика
Опрема за складиштење сировина и готових производа, у складу са захтевима пројекта
Инвестиције у опремање постројења за обновљиву енергију за сопствене потребе: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање биомасе.

 

 

 

5. Листа прихватљивих пољопривредних производа

Број у Бриселској номенклатури

            Опис производа

Поглавље 1   

Живе животиње

Поглавље 2   

Месо и јестиви кланични производи

Поглавље 3

Рибе и ракови, шкољке

Поглавље 4   

Млеко и други млечни производи; јаја живине; природни мед

Поглавље 5   

           

05.04  

Црева, бешике и желуци животиња (осим риба), цели и њихови комади

05.15

Производи животињског порекла који нису споменути нити укључени на другом месту; мртве животиње из поглавља 1 или 3, неупотребиве за људску исхрану:

Поглавље 6   

Живо дрвеће и друге биљке; луковице, корење и слично; резано цвеће и украсно лишће

Поглавље 7   

Јестиво поврће, неко корење и гомољи

Поглавље 8

Јестиво воће и орашасти плодови; коре агрума, диња и лубеница

Поглавље 9

Кафа, чај, зачини, искључујући мате чај (тарифни бр 09.03)

Поглавље 10

Житарице

Поглавље 11

Производи млинске индустрије; слад; шкроб; инулин; глутен

Поглавље 12

Уљано семење и плодови; разно зрневље, семење и плодови; индустријско и лековито биље; слама и сточна храна

Поглавље 13 

           

искључујући 13.03

Пектин

Поглавље 15

                       

15.01

Прерађена свињска маст (укључујући сало) и живинска маст

15.02  

Непрерађена лој говеда, оваца или коза, и произведи ових лојева

15.03

Стеарин из свињске масти, уље из свињске масти, олеостеарин, олео уље и уље из лоја, неемулговани, немешани нити на други начин обрађени

15.04  

Масти и уља риба и морских сисара, рафинирани или нерафинирани

15.07

Стабилна биљна уља, течна и чврста, сирова, рафинирана или пречишћена

15.12  

Масти и уља животињског или биљног порекла, хидрогенизовани рафинисани или нерафинисани, али даље необрађени

15.13.

Маргарин, имитација сала и друге јестиве масти

15.17  

Остаци добијени при преради масних састојака или воскова животињског или биљног порекла

Поглавље 16

            Прерађевине меса, риба, ракова, шкољки

Поглавље 17 

 

17.01

Шећер шећерне репе и шећерне трске, чврст

17.02  

Остали шећери; шећерни сирупи; вештачки мед (мешан или не са природним медом); карамел

17.03  

Меласе, обезбојена или не

17.05(*)          

Ароматиовани или обојени шећери, сирупи и меласа (укључујући ванилин шећер или ванилин), уз изузетак воћног сока с додатком шећера у било којој размери

Поглавље 18 

 

18.01  

Какао у зрну, цели или ломљени, сирови или пржени

18.02  

Љуске, коре, опне и отпаци какаа

Поглавље 20

Производи поврћа, воћа или осталих делова биљака

Поглавље 22 

 

22.04  

Комина грожђа, у ферментацији, или са заустављеним врењем без додавања алкохола

22.05

Шира; комина грожђа чија је ферментација заустављена додатком алкохола

22.07  

Остала ферментисана пића (нпр. јабуковача, крушковача, медовина)

искључујући 22.08(*)
искључујући 22.09(*)

Етил алкохол или неутрални алкохоли, денатусан или не, било које јачине, добијен из пољопривредних производа наведених у Анексу 1, искључујући ликере, остала алкохолна пића и сложени алкохолни препарати (познати као »концентровани екстракти«) – за употребу у производњи пића

22.10

Сирће и сирћетне замене

Поглавље 23

Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; припремљена животињска храна

Поглавље 24 

 

24.01  

Непрерађени дуван, дувански отпаци

Поглавље 45 

 

45.01

Природна плута, необрађена, дробљена, гранулирсана или млевена; отпаци  плуте

Поглавље 54 

 

54.01

Лан, сиров или прерађен, али непреден; ланена кучина и отпаци (укључујући отпадну пређу и цепане текстилне материјале)

Поглавље 57 

 

57.01

Права конопља (Cannabis sativa) сирова или прерађена, али непредена; кучина и отпаци конопље (укључујући отпадну пређу и цепане  текстилне материјале)

 

 

6. Бодовање и рангирање пријава

БОДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ

20 БОДОВА

место инвестиције у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди;

инвестиција усмерена ка заштити животне средине или управљању отпадом и отпадним водама;

подносилац захтева сертификован за органску производњу у складу са прописом којим се уређује органска производња, односно ако је овлашћени корисник ознаке географског порекала у складу са прописом којим се уређују географске ознаке за пољопривредне и прехрамбене производе;

целокупна инвестиција усмерена за достизање стандарда Европске уније;

инвестиција усмерена за побољшање енергетске ефикасности, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије.

Ако подносилац захтева испуњава више критеријума бодови се сабирају.

Ако постоји више захтева за одобравање пројекта са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев за одобравање пројекта.

 

7. Измене одобреног пројекта

                После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта, корисник може поднети захтев за измену одобреног пројекта ако:

 • су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;
 • се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за исплату, из оправданих разлога;
 • реализација одобреног пројекта није могућа или није економски оправдана услед:
 • више силе,
 • немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,
 • промене прописа,
 • увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.
 •  

  Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац захтева доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.

  Измене пројекта морају бити у складу са општим и посебним условима за одобравање пројекта прописаним овим правилником.

 

8. Услови за исплату и поступак исплате

               

ОПШТИ УСЛОВИ

1

је реализовао инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом о измени пројекта;

2

је инвестиција реализована безготовинским плаћањем;

3

нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;

4

нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5

пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће прописане услове у области: заштите животне средине, јавног здравља (са аспекта безбедности хране), безбедности и здравља на раду, а за инвестиције у сектору прераде млека и меса и прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и ако предметна инвестиција испуњава наведене услове уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи Републике Србије;

6

је предмет инвестиције обележен на начин предвиђен овим правилником;

7

предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;

8

роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка ;

9

роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка

10

рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

СЕКТОР МЛЕКА

1

Да испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду млека у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;

2

Да има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од 3.000 до 100.000 литара.

СЕКТОР МЕСА

1

Да испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

2

Да има утврђен минимални капацитет клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки живине на дан.

СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА

 

Да је уписано у Централни регистар објеката, у складу са законом који уређује безбедност хране.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за исплату

1

Захтев за исплату

2

Рачуни за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта;

3

Отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист;

4

Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;

5

Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције;

6

Јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

7

Сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе (ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем већа од 100.000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о пореклу робе;

8

Извод из Регистра привредних субјекта који води Агенција за привредне регистре са актом о разврставању у микро, мало или средње правно лице;

9

Извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;

10

Употребна дозвола;

11

Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;

12

Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

13

Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

14

Потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;

15

Потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

16

Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник доставља изјаву од добављача да је испоручена роба нова;

17

Картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему двојног књиговодства за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта, оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;

18

Картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему двојног књиговодства, заједно са аналитичком картицом добављача, коју води корисник, издатим на датум подношења захтева за исплату, оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;

19

Акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине у складу са законом којим се уређује процена утицаја на животну средину и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије;

20

Акт органа надлежног за послове безбедности и здравља на раду којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности и здравља на раду, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима којим се уређује безбедност и здравље на раду;

21

Акт органа надлежног за послове ветеринарског јавног здравља и добробити животиња којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња у складу са прописима којим се уређује ветеринарство и добробит животиња и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека и меса;

22

Акт органа надлежног за послове безбедности хране биљног порекла којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности хране биљног порекла, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности хране биљног порекла у складу са прописима којим се уређује безбедност хране и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору воћа и поврћа.

За инвестиције у изградњу објекта

23

Уговор са овлашћеним извођачем радова;

24

Грађевинска књига, односно друга прописана документација у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња;

25

Окончана ситуација за изведене радове;

26

Употребна дозвола.

Додатна документација

27

Ако је корисник акционарско друштво доставља се и оснивачки акт.

28

За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије (ЕЦБ), исказаном на шест (6) децимала у месецу у којем је поднет захтев за исплату и ту вредност уписује у образац захтева за исплату.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.
Сва документа која се достављају уз захтев гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.
Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.
После административне обраде захтева за одобравање исплате Управа врши проверу испуњености прописаних услова у складу са овим правилником контролом на лицу места на начин и поступку који је уређен посебним прописом - Решењем
После исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контролом на лицу места да ли прималац средстава наменски користи предмет инвестиције, као и да ли се придржава других обавеза у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

 

9. Обележавање предмета инвестиције

 

Сва улагања која су суфинансирана у оквиру ИПАРД програма треба да садрже информације о улози, односно суфинансирању од стране Европске уније, тј. ИПАРД  програма. Означавање инвестиције је обавеза примаоца у информисању јавности о улози Европске уније у спровођењу ИПАРД програма, али и промоцији позитивног доприноса Европске уније и националних фондова за рурални развој у Србији.
Поступак означавања инвестиције дефинисан је Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Европске уније под инструментом за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и Уредбом о спровођењу Европске комисије (ЕУ) 821/2014. Упутства за кориснике везане уз мере информисања и видљивости пројеката суфинансираних у оквиру ИПА фондова, заснивају се на приручнику Комуникација и видљивост за спољне активности ЕК и на Уредби ЕК 1974/2006.
Добијањем решења о додели бесповратних средстава, корисник уједно прихвата да његове информације као носиоца пројекта, називу пројекта као и износу јавног суфинансирања пројекта буду јавно објављене. Током спровођења операције, прималац обавештава јавност о подршци добијеној из фондова. Обавезе корисника дефинисане су у односу на износ јавне подршке.
1. За сваку операцију која се састоји од финансирања инфраструктурне или грађевинске операције за које укупна јавна подршка операције премашује 100.000 евра, током спровођења операције, корисник ће поставити, на месту лако видљивом за јавност, привремени билборд значајне величине.

  Пример 1
Привремени билборд (метална плоча; димензија                                                  2,40 m x 1,80 m).
Привремене табле садрже:
- слоган и лого Европске уније
- заставу Републике Србије
- напомена о фонду из којег је суфинансиран пројекат
Наведени садржај мора заузимати најмање 25% табле.
Преостали део привремене табле (75%) намењен је опису пројекта.

 

 

Минимално треба да садржи следеће елементе:
- Назив пројекта (операције)
- Назив корисника
- Вредност пројекта и износ ЕУ суфинансирања, изражено у динарима
- Период спровођења пројекта (од - до)

1. За сваку операцију која се састоји од куповине физичког објекта, финансирања инфраструктурне или грађевинске операције за које укупна јавна подршка премашује 100.000 евра, корисник ће најкасније у року од три месеца након завршетка операције и добијања потврде о завршеном улагању, поставити сталну плочу (најмање 0,5 m висине и 0,7 m ширине) или билборд (најмање 1,7 m висине и 2,4 m ширине) на месту лако видљивом за јавност.
Билборд и стална плоча наводе назив и главни циљ операције и истиче финансијску подршку коју пружа ЕУ (јасно назначено да је пројекат финансиран средствима из ИПАРД програма). Припремaју се у складу са техничким карактеристикама наведеним у релевантном акту за спровођење који је усвојен од стране Комисије. Треба да садржи: грб (лого) Уније и текст "Европска унија", заставу Републике Србије, напомену о фонду из којег је суфинансиран пројекат. Поменута информација ће обухватати најмање 25% билборда или плоче.
Стална плоча/билборд треба да остане на месту улагања пет (5) година од датума коначне исплате средстава наведеног у Потврди о завршеном улагању. Испуњавање ових уговорних обавеза провераваће контролори у контролама на лицу места. Уколико контрола на лицу места утврди да место улагања није прописно обележено, корисник средстава добија рок од највише 20 дана да дату неправилност исправи.
Уколико је истом кориснику суфинансирано неколико различитих улагања истовремено, тада трајна плоча за означавање улагања носи назив свих улагања, на пример: Изградња и опремање објекта суфинансирани су из претприступног програма Европске уније ИПАРД.

Моделе информативних плоча можете преузети са следећег линка:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

Фајлове који садрже графичка решења информационих плоча припремљених за штампу, можете преузети на интернет презентацији Управе за аграрна плаћања у делу намењеном ИПАРД програму.

Пример 2
Сталнa плоча на највидљивијем делу грађевине главни улаз или прочеље зграде (пластична плоча; димензија најмање 0,5 m x 0,80 m) за означавање улагања везаних уз изградњу.

 

 

 

 Пример 3
Билборд на видљивом месту, на пример улазу или прилазу објекту (метална плоча; димензија 1,7 m х 2,4 m ширине) за означавање улагања везаних уз реконструкцију.

 

 


Пример 4
Улагања у набавку опреме
За улагања у набавку опреме корисник је обавезан поставити сталну плочу на главни улаз грађевине у којој је постављена одговарајућа опрема која је суфинансирана ИПАРД средствима. Стална плоча за означавање улагања у набавку опреме (метална плоча; димензија 0,6 m x 0,80 m).

           

 

2. Када операција у оквиру ИПАРД програма резултира инвестицијом (нпр. на фарми или прехрамбеном предузећу), а укупна јавна подршка премашује 20.000 евра, прималац поставља плочу са обавештењем. Обавештајна плоча се такође поставља у просторијама локалних акционих група које финансира ЛЕАДЕР. Припремју се у складу са техничким карактеристикама наведеним у релевантном акту за спровођење који је усвојен од стране Комисије. Треба да садржи: грб (лого) Уније и текст „Европска унија”, заставу Републике Србије, напомену о фонду из којег је суфинансиран пројекат. Поменута информација ће обухватати најмање 25% билборда или плоче (погледати примере 2 и 4).
3. Током спровођења пројекта корисници су у обавези да обавештавају јавност о подршци добијеној из фондова:
а. стављањем на свој сајт, где такав сајт постоји, кратког описа операције, сразмерно нивоу подршке, укључујући његове циљеве и резултате и наглашавајући финансијску подршку Уније, период спровођења пројекта (од-до), контакт особе за више информација.
Елементи видљивости – лого (грб) Уније, текст: "Европска унија" и обавештење о релевантном фонду морају бити видљиви у оквиру подручја приказа дигиталног уређаја без потребе померања прозора. Лого Уније на интернет страницама приказује се у боји. Такође, на страну треба укључити везе на релевантне интернет странице.
б. постављањем, за операције које не спадају у тачке 1. и 2, најмање једног плаката са информацијама о пројекту (минимална величина А3), укључујући финансијску подршку Уније, на месту лако видљиво јавности, као што је улаз у објекат.
в. сваки документ, који се односи на спровођење операције која се користи за јавност или за учеснике, укључујући свако присуство или другу потврду, садржи изјаву о томе да је оперативни програм подржан од стране Фонда, односно фондова.
г. постављањем налепнице (најмање 8 cm висине и 15 cm ширине) на опрему и механизацију која је набављена уз подршку ИПАРД програма најкасније у року од месец дана након реализације инвестиције и добијања потврде о завршеном улагању. Налепница треба да буде јасно видљива, постављена на предњој или бочној страни опреме или механизације, на висини од 1,7 m. Налепнице треба да буду израђене по угледу на примере сталних плоча које смо дали у овом прилогу (пример 2 и 4), од ПВЦ материјала, премазане УВ заштитом високог сјаја. Налепнице треба да садрже натпис „Набавка опреме суфинансирана је из претприступног фонда ЕУ – ИПАРД” или „Набавка механизације суфинансирана је из претприступног фонда ЕУ – ИПАРД”. Фајлове, спремне за штампу, можете преузети на интернет презентацији Управе за аграрна плаћања у делу намењеном ИПАРД програму. Саветујемо корисницима да израде више налепница, јер је опрема а посебно механизација изложена атмосферским приликама.
Испуњавање ових уговорних обавеза провераваће контролори у контролама на лицу места. Уколико се контрола на лицу места утврди да место улагања није прописно обележено, корисник средстава добија рок од највише 20 дана да дату неправилност исправи.
Све активности информисања и комуникације морају укључити основне елементе видљивости везано уз ИПАРД фонд и садржати следеће елементе: - лого (грб/заставицу) Уније и текст ,,Европска унија” - Напомена о фонду који подржава пројекат: ,,Пројекат је суфинансирала Европска унија из ИПАРД програма”.

(1) грб (лого) Уније приказује се у боји у свим медијима, кад год је то могуће, а црно-бела верзија може се употребити само у оправданим случајевима (када је целокупни материјал у ц/б верзији);

(2) грб (лого) Уније увек је јасно видљив и на истакнутом месту. Место и величина логоа примерени су величини предметног материјала или документа;

(3) за мале промотивне материјале (USB, CD, оловка) довољно је укључити лого Европске уније и текст ,,Европска унија”.

 

Графичке норме за израду амблема Европске уније, дефиниција стандардних боја и спецификација фонтова

 

Image                 На небескоплавој подлози налази се круг од 12 златних петокраких звезда чији се кракови не додирују. Лого има облик плаве правоугаоне заставе чија је основица један и по пут дужа од странице. Дванаест златних звезда налази се на једнаким растојањима од невидљивог круга чије је средиште сециште дијагонала правоугаоника. Пречник круга једнак је трећини висине странице правоугаоника. Свака звезда има пет кракова који су на ободу невидљивог круга чији је пречник једнак 1/8 висине странице правоугаоника. Све су звезде усправне, тј. један је крак усправан, а два су крака у усправној линији под правим углом на вертикални руб правоугаоника. Круг је расподељен тако да су звезде распоређене као бројчаник на сату. Њихов је број непроменљив.

Прописане боје

Лого је у следећим бојама:

 • PANTONE REFLEX BLUE за површину правоугаоника
 • PANTONE YELLOW за звезде.

Четверобојни поступак
Ако се употребљава четверобојни поступак, направите две стандардне боје употребом 4 боја четверобојног поступка.

PANTONE YELLOW може се добити употребом 100% Process Yellow.
PANTONE REFLEX BLUE може се добити мешањем 100% Process Cyan и 80% Process Magenta.

 

Интернет

PANTONE REFLEX BLUE одговара боји мрежне палете RGB:0/51/153 (хексадецимални запис: 003399), a PANTONE YELLOW одговара боји мрежне палете RGB: 255/204/0 (хексадецимални запис: FFCC00).

 

Једнобојни поступак репродукције - ако користите црно, нацртајте црни правоугаоник и отисните црне звезде на белој подлози.

 

Ако користите плаво (Reflex Blue), употребите 100% Reflex Blue, а звезде нека буду у мат белој боји.

 

Репродукција на подлози у боји - ако не постоји друга могућност осим позадине у боји, правоугаоник нека има бели обруч чија ширина мора бити једнака 1/25 висине правоугаоника.

 

Лого Европске уније можете преузети са следећег линка: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en.

Спецификација фонтова

Типографски облици који се могу употребити на амблему Уније јесу следећи: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Курузив, подвучене варијације и тематски фонтови не употребљавају се. Положај текста у односу на амблем Уније не сме ни на који начин ометати амблем Уније. Величина фонта сразмерна је величини амблема. Боја фонта је плава „reflex blue”, црна или бела, у зависности од позадине. 

Одредба о језику

Садржај материјала намењен информисању и комуникацији везано уз пројекте треба да буде на српском језику. Уколико то жели, корисник може да креира материјале или поједине елементе видљивости на српском и енглеском језику.

 

http://www.ljubodraggrujic.com/my%20site/srpski/etalon/drzavna%20zastava%20RS%20konstrukcija.jpgГрафичке норме за израду обележја Републике Србије и дефиниција стандардних бојаa

Застава Републике Србије користи се као Државна застава и као Народна застава, са размерама 3:2 (дужина према висини). Државна застава јесте хоризонтална тробојка са пољима истих висина, одозго на доле: црвена, плава и бела, а преко свега је, центра помереног ка јарболу за 1/7 укупне дужине заставе - Мали грб. Мали грб јесте црвени штит на којем је, између два златна крина у подножју, двоглави сребрни орао, златно оружан и истих таквих језика и ногу, са црвеним штитом на грудима на којем је сребрни крст између четири иста таква оцила бридовима окренутих ка вертикалној греди крста. Штит је крунисан златном круном.
Прописане боје заставе РС

PANTONE RED 192 C     
PANTONE BLUE 280 C
PANTONE YELLOW 123 C

PANTONE RED може се добити употребом 90% Process Magenta, 70% Process Yellow, 10% Process Key
PANTONE BLUE може се добити мешањем 100% Process Cyan, 72% Process Magenta, 19% Process Key
PANTONE YELLOW може се добити мешањем 4% Process Cyan, 24% Process Magenta, 95% Process Yellow
BLACK може се добити  100% Process Key

Интернет

PANTONE RED одговара боји мрежне палете RGB:198/54/60
PANTONE BLUE одговара боји мрежне палете RGB: 12/64/118
PANTONE YELLOW одговара боји мрежне палете RGB: 237/185/46
BLACK одговара боји мрежне палете RGB: 33/35/30

 

 

 

     
ИНТЕРНИ ЛИНКОВИ
 
 
›› Почетна

›› ИПАРД II

›› Наша подршка клијентима

›› Мера 1

›› Мера 3

›› Мера 7

›› Kontakt
 

 

ДОКУМЕНТА
 
 
›› ИПАРД програм РС - СРБ

›› ИПАРД програм РС - ЕН

›› Правилник о одређивању подручја

›› Насеља у планинским областима

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 1

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 3
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
 
 
›› Референтна листа - СИМ ЦЕРТ д.о.о.

     
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
Адреса: Руђера Бошковића 19-a, Крушевац
Телефон: +381 37 403 118
Е-пошта: office@simcert.co.rs