Расписани ИПАРД јавни позиви. Кликните за више информација.
  ipard
IPARD IPARD IPARD
ipard
ipard
ipard srbija
 
________________________________________________________________________________________________________________
 

 

ИПАРД II ПРОГРАМ ЕУ

МЕРА 7

- није активна -

Мера 7 се односи на диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.
Општи циљеви донација:

 1. Подизање нивоа диверсификације и развоја економских активности у руралним подручјима кроз развој пословних активности, са могућношћу отварања нових радних места и директно повећање прихода фарми и домаћинства

 2. Побољшање квалитета живота у руралним подручјима и на тај начин смањење расељавања руралних подручја.

Специфични циљеви донација:

 1. Инвестициона подршка развоју туристичких објеката и услуга до пољопривредним произвођачима и другим привредним субјектима у руралним областима, и на тај начин експанзија привредних активности у земљи у области руралног туризма;

 2. Подршка развоју туристичких рекреативних активности, посебно за породични и дечији туризам.

Инвестиције се односе на:

 1. Улагање у изградњу и / или реконструкцију и / или опремање објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга, као што су собе, ресторани и други објекти, укључујући и објекте за рекреацију, играње, туристичких кампова, побољшање објеката на отвореном (за јахање, риболов у унутрашњим водама, бициклизму, тематских стаза) трошкови маркетинга, као што су штампање пропагандног материјала, стварање / одржавање сајта.

Износ  донација од вредности укупних инвестиција:

 1. износи до 65% вредности инвестиције (укупних прихватљивих трошкова);

Минимални и максимални износ повраћаја средстава:

 1. Минимални износ повраћаја средстава је 5.000 евра;

 2.  Максимални износ повраћаја средстава је 300.000 евра;

Корисник не може да прими више од 400.000 евра јавне подршке у оквиру ИПАРД 2 програма.

Корисници могу бити:

 1. Регистровани пољопривредници или чланови пољопривредног  газдинства који се баве пољопривредним или непољопривредним активностима на селу;

 2. Микро и мала приватна правна лица, која су основана, или раде у руралним подручјима. Правна лица, истог распона, основана изван руралних подручја такође су прихватљива за подршку ако се подржане инвестиције/активности налазе у руралним подручјима.

 3. Специфични критеријуми прихватљивости за рурални туризам; Максималан број лежајева је ограничен на 30 лежајева по регистрованом кориснику.

Уопштено, прихватљиви издаци односе се на следеће ставке:

А) Изградња/реконструкција – укључује:

 1. Трошкове набавке готових компоненти и делова (трошкове куповине и транспорта) и њихову инсталацију и

 2. Трошкове извођења радова (материјал, транспорт и радове).

Б) Опрема – укључује:

 1. Трошкове куповине, транспорта и инсталације.

КОРИСНИЦИ ТРЕБА ДА:

а) Испуне финансијско – регулативне услове:

 1. Корисник мора бити регистрован у складу са одредбама Закона о туризму (СГ РС бр 36/2009, 88/2010, 99/2011 и његове накнадне измене) на крају реализације инвестиције, а пре коначне исплате;

 2.  Корисник треба да докаже да нема неизмирени порез или плаћања за социјално осигурање у тренутку подношења пријаве/захтева;

 3.  Корисник доставља потписану изјаву да није аплицирао за исто улагање код других ЕУ и државних фондова;

 4. Инвестиције за које су одобрена средства морају се користити за ту намену најмање 5 година након коначне исплате од стране ИПАРД агенције

 5.  У случају да је корисник правно лице мора доказати да рачун није блокиран у тренутку подношења захтева и да није био у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења пријаве.

 6. Сва опрема након набавке мора бити евидентирана у књиговодству корисника и амортизована у раздобљу дужем од године дана

б) Послују у складу са националним стандардима:

 1. Инвестиција мора бити у складу са релевантним националним стандардима

 

ц) Имају економски одрживи пројекат:

 1. У инвестиционој студији  /пословном плану се приказује позитивно повећање прихода од производње (ако није инвестиција у управљање отпадом)

 2. У инвестиционој студији  /пословном плану се показује да је пројекат економски одржив

д) Предају комплетан захтев за добијање донација:

 1. Попуне све обрасце према расписаном позиву

 2. За објекте и опрему која захтева оверену пројектну документацију иста се мора поседовати (главни пројекат, технолошки пројекат, електро пројекат и сл.)

 3. Прикупе све потребне дозволе, решења и уверења од овлашћених установа

 4. На основу студије изводљивости израде пословни план / инвестициону студију

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ ПРОЈЕКАТА

КРИТЕРИЈУМ   БОДОВИ
   
Апликант је млађи од 40 година у време конкурисања да/не 20/0
Апликант  је жена или компанија запошљава најмање 30% жена да/не 20/0
Инвестиција је лоцирана у планинском реону да/не 20/0
Сертификат за специјализоване стручне обуке, средња школа у
туризму / универзитетска диплома
да/не 3/6/10
Пројекат подразумева стварање нових радних места на основу бизнис плана да/не 20/0

 

ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 • Изградња и унапређење непокретне имовине;

 • Куповина нове опреме и намештаја, укључујући и специјалну опрему и намештаја за особе са инвалидитетом и за децу;

 • Куповина нових машина и опреме за унапређење понуде туристичког места у туристичке и гастрономске сврхе, укључујући ИТ хардвер и софтвер до њихове тржишне вредности;

 • Инвестиције у објекте за рекреацију као што су игралишта (спољни и унутрашњи простори) и опрема;

 • Општи трошкови, као што су хонорари архитектама, инжењерима и другим консултантима, студије изводљивости, стицање патентних права и лиценци до границе од 12% од укупних прихватљивих трошкова, од којих су трошкови бизнис планова до 5 %, али не више од 2.000 евра.

 • Инвестиција у обновљиве изворе енергије на пољопривредном газдинству (изградња, инсталација и опремање), за сопствене потребе, мора бити део пројекта за туризам.

 
     
ИНТЕРНИ ЛИНКОВИ
 
 
›› Почетна

›› ИПАРД II

›› Наша подршка клијентима

›› Мера 1

›› Мера 3

›› Мера 7

›› Kontakt
 

 

ДОКУМЕНТА
 
 
›› ИПАРД програм РС - СРБ

›› ИПАРД програм РС - ЕН

›› Правилник о одређивању подручја

›› Насеља у планинским областима

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 1

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 3
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
 
 
›› Референтна листа - СИМ ЦЕРТ д.о.о.

     
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
Адреса: Руђера Бошковића 19-a, Крушевац
Телефон: +381 37 403 118
Е-пошта: office@simcert.co.rs
ipard ipard ipard